بررسی برچسب

آغاز

اینکه در احادیث می گویند مثلاً هنگام ولادت پیامبر و یا ائمه اطهار فرشتگان حاضر می…

گرچه پیامبر یا امام از آغاز زندگی معصوم از گناه است ولی این بدان معنی نیست که قدرت بر گناه ندارد بلکه باین معنی است که از بینشی برخوردار است که زشتی گناه را بطور کامل درک…