بررسی مطالب دسته بندی

عمومی

صفات مؤمن کامل را ذکر کنید؟

در قرآن مجید آیات متعددی وجود دارد که جهان بینی شیوه های رفتاری حالات و خصایل روحی و حتی دیپلماسی و گرایش های سیاسی - اجتماعی موءمنان را تشریح می نماید. از جمله: -۱ ایمان…