بررسی مطالب دسته بندی

عمومی

خواب دیدن جنب بودن

جنب بودن اگر بیند جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و…

خواب دیدن دینارها

دینارها دینار نیکو به خواب دیدن دین است و راه راست، خاصه که بر وی صورت نکرده باشد، چون دینار خلفاء بیند و دینار بد که بر وی صورت کرده است بی دینی و راه کج بود و بدره…

خواب دیدن لعل

لعل دیدن لعل درخواب. دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد.

خواب دیدن چوب پنبه

چوب پنبه چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این…

خواب دیدن الانسان

الانسان اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تعالی را با این عمل جوید.

خواب دیدن سوسیس

سوسیس ۱ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانه آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همه آنها توفیق خواهید یافت . ۲ـ خوردن سوسیس در…

خواب دیدن قوچ

قوچ دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد. یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان…

خواب دیدن اندام ها

اندام ها اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردندواو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل…

افتضاحی دیگر در شبکه منو تو!!

ناموثق ترین اخبار در شبکه منوتو شاهکار جدید شبکه معاند آیت الله بهجت که به رحمت خدا رفته اند از قول ایشان درباره کرونا حرف درمیاورند به نظرشما کسانی که منبع اخبارشان…

خواب دیدن ماشه

ماشه روی ماشه یک اسحله فشار می دهید : خانواده شما در یک ناراحتی بزرگ خواهد افتاد . یک زن شوهردار خواب ببیند که روی ماشه فشار می دهید : بی آبروئی بواسطه یک ماجرای عشقی…

خواب دیدن ستایش

ستایش ۱ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیر ی این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقه خود را نسبت به همکاران قبلی از دست…