بررسی مطالب دسته بندی

تعبیر خواب

خواب دیدن اقامتگاه

اقامتگاه ۱ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد . ۲ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که…

خواب دیدن محراب

محراب ۱ـ اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است که در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد . ۲ـ اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید ،…

خواب دیدن کیسه

کیسه کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول…

خواب دیدن سنجد

سنجد اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید که سنجد می خورد، دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

خواب دیدن کفتار

کفتار همان طور که می دانید کفتار جانوری است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر…

خواب دیدن ریحان

ریحان دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو.

خواب دیدن عمارت کردن

عمارت کردن دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است. اول: صلاح این جهانی. دوم: خیر و برکت. سوم: کامرانی. چهارم: گشایش کارهای بسته

خواب دیدن پونز

پونز دیدن پونز در خواب، نشاندهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل میشوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا…

خواب دیدن شیر

شیر اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید،…

خواب دیدن دباغی

دباغی دباغی در تاویل والی بود که مردمان سرای ها به وی سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست درخواب مال و میراث بود. اگر دباغی به خواب بیند که مرده زنده کرده، دلیل که…

خواب دیدن جمجمه

جمجمه ۱ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن است که میان اعضای خانواده شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای را در دست…

خواب دیدن گرو

گرو ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانه آن است که در آستانه زیان مالی قرار گرفته اید . ۲ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای…

خواب دیدن الج

الج : اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت…

خواب دیدن نعلین

نعلین اگر نعلین نو خرید و در پای کرد، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود. اگر…

خواب دیدن سینه ریز

سینه ریز ۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانه ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . ۲ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به…

خواب دیدن طلسم

طلسم ۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .۲ـ اگر دختری خواب…

خواب دیدن دربانی

دربانی اگر کسی بیند که دربانی می کرد، دلیل که جاجتی که دارد روا شود، از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود.…

خواب دیدن پیش بند

پیش بند پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم. اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که…

خواب دیدن آب خنک

آب خنک خوشبختیو اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه…

خواب دیدن سرای

سرای اگر بیند که میان سرایِ نو شد، دلیل که او را دختری یاخواهری آید و هم او گوید که صفحه سرای، دلیل کند بر پدر و مادر. اگر دید صفه سرای او نو و پاکیزه است، دلیل است بر…

خواب دیدن کفش

کفش دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را…

خواب دیدن گریختن

گریختن گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.