بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

سخنی از دانته

دانته هیچ کدام از نعمت های خدا نیست که گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

سخنی از زیگموند فروید

زیگموند فروید دانش باید توهم های متافیزیکی، پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانیت (یعنی حقیقت، آزادی و عدالت) را به عنوان سنت از نسلی به نسلی منتقل…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) همانا خداوند بزرگ هیچ بندهای را عذاب نمیکند مگر بندهی بیدین و مغروری که بر خداوند طغیان کرده است (اطاعت او نمیکند) و از گفتن (لا اله الا الله) امتناع…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر که از مؤمنی شدّتی و غمی از غمهای دنیا بردارد حق تعالی هفتاد و دو غم از غمهای آخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای دنیا را از او دفع کند.

سخنی از جک کانفیلد

جک کانفیلد کامیابی فقط از آن کسانی نیست که در خانوادههای توانگر به دنیا آمدهاند و هیچ مشکلی ندارند یا بر دیگران برتری دارند.

سخنی از زیگ زیگلار

زیگ زیگلار بهترین راه برای کامیابی در هر کاری، این است که با آمادگی تمام و تلاش، به ژرفای آن بروید.

سخنی از خوارزمی

خوارزمی دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می کند و هنگانی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است. پس در شأن دانشور نیست که برای به دست آوردن شهرت و…

سخنی از ویکتور هوگو

ویکتور هوگو انسان راستگو، خوش سیماتر است، سرنوشت، او را چنین نقش کرده و خورشید شامگاهی تا حد خداوندی، سزاوار ستایش.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) با افراد پیر و افراد ثروتمند، مسافرت کنید. (زیرا از تجربهی افراد پیر استفاده میکنید و غصهی کمبود پول را نخواهید خورد چون میتوانید از فرد ثروتمند تا رسیدن…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) تدبیر (مدیریّت در امور زندگی داشتن) نصف مخارج زندگی است و دوستی (ارتباط) با مردم، نصف عقل و غم، نصف پیری و کمی زن و فرزند، نصف آسایش است.

سخنی از چارلز مورگان

چارلز مورگان هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم مثل این بوده است که دست خداوند…

سخنی از کولمن کاکس

کولمن کاکس حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود.

سخنی از بزرگمهر

بزرگمهر در نزد خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ، گریز از بخشندگی، خوار داشتن رای خردمندان، شتابزدگی و ناآرامی و بی قراری در کارها.

سخنی از نیچه

نیچه در مردم داری هیچ نشانی از نفرت انسانی نیست، اما به همین دلیل هم تحقیر انسانها بسیار است.

سخنی از بورنز

بورنز ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه کند، کارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) به حق آن پروردگاری که جانم به دست قدرت اوست که هیچکس کسی را به ناحق تازیانه نمیزند مگر آنکه در جهنم مثل آن تازیانه را میخورد.

سخنی از فرانسیس بیکن

فرانسیس بیکن آدمی نمی تواند به طبیعت فرمان بدهد، مگر آنکه قوانین ابدی آن را بپذیرد. تنها با وجود چنین شناختی است که طبیعت فرمانبردار آدمی می گردد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر مردی که قرضی، بر عهده داشته باشد و در این فکر است که آن را به صاحبش نپردازد، (به صورت انسان) دزد، خداوند را (بعد از مرگ) ملاقات میکند.