بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

سخنی از جک کانفیلد

جک کانفیلد با کشف هدف راستین، تصمیمگیری دربارهی آنچه به راستی میخواهید انجام دهید و داشته باشید، باور به اینکه میتوانید آن را انجام دهید یا آن را داشته باشید، به دقت،…

سخنی از آنتونی رابینز

آنتونی رابینز زمانی که از استانداردها و قوانین دیگران آگاه میشوید، میتوانید با کامیابی بیشتری، نیازها و خواستههایشان را برآورده سازید و روابط بهتری را پایهریزی کنید.

سخنی از آبراهام مازلو

آبراهام مازلو عاشق ِ بودن (کسی که بودن را درک میکند)، جزئیاتی را مشاهده خواهد کرد که از چشمان کسی که عاشق کمبود است یا عاشق هیچ چیز نیست، پنهان خواهد ماند.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) حقیقتاً زمانی که مردهای دفن شود، صدای کفش کسانی که از نزد (قبر) او برمیگردند را میشنود.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) حقیقتاً بیشتر از هر چیز بر امّت خود از عمل قوم لوط میترسم. (که عمل لواط میانشان رایج شود.)

سخنی از بزرگمهر

بزرگمهر باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم، در هر کاری او را بینا دانسته و باور کنیم که روزی دهِ مختار، اوست.

سخنی از مادر ترزا

مادر ترزا انسانها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسانتر…

سخنی از انجیل متی

انجیل متی خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اوّلی است: همسایهی خود را دوست…

سخنی از فرناندو پسوا

فرناندو پسوا خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) چنان که یکی از شما ریسمانی را به دور هیزم بسته و به پشت خود حمل کند آسان است از این که به نزد مردی برود که خداوند از بخشش خود به او داده است (و ثروتمند…

سخنی از نیچه

نیچه آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش: همه چیز پوچ است؛ همه چیز یکسان؛ همه چیز رو به پایان!

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) خداوند رحمت کند کسی را که زبانش را (از گناه) باز دارد و به زمان خویش آگاه باشد و در راه (راست) خود، ثابت قدم بماند.

سخنی از پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو در مدتی کوتاهتر از یک فریاد همه چیز در زندگی تغییر می کند، پیش از آنکه حتی به موقعیت جدیدش عادت کند.

سخنی از جک کانفیلد

جک کانفیلد بیشتر زندگی انسان، آموزش در هنگام کار است. برخی از مهمترین مطالب فقط در روند انجام کار آموخته میشوند.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) ترک دنیا (از امکانات دنیایی گذشتن) از صبر، تلختر و از شکستن شمشیرها (به خاطر زیاد جنگیدن در جنگ) در راه خدا، سختتر است.

سخنی از جک گیب

جک گیب خودباوری ما برآمده از خطراتی است که از آنها جسته و رهایی یافته ایم.

سخنی از باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجلیس در آغاز تنها عشق بود؛ حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است. این عشق بوده که در یک لحظه، مرد و زنی را آنچنان به سوی هم…

سخنی از آنتونی رابینز

آنتونی رابینز هدفی که به سوی آن می روید و آنچه دارید، معیار حقیقی موفقیت شما نیست. به نظر من، موفقیت، جریان مداومی است که طی آن، مشتاق و آرزومند موفقیت های بیشتری…

مفهوم کلی سوره دخان، چیست؟

با توجه به این که سوره دخان از سورههای کلّی قرآن است، محتوای کلی آن، بحث از مبدأ و معاد و قرآن میباشد و غرض از این سوره را میتوان ترساندن شکاکان در کتاب خداوند متعال، از…