بررسی مطالب دسته بندی

نام ها

یوحنا

یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)

یوکابد

یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع)

یونس

یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم

اتا

اتا پدر ، پیر ، مرشد ، عنوانی است افتخاری

اتابک

اتابک نگاه دارنده وادب آموزنده ، پدربزرگ از نظر احترام ، وزیر پادشاه ، مربی کودک ، آتابی ، آتابای

یاور

یاور کمک و همدست و یار - یاری دهنده، کمک کننده

یحیی

یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

یافا

یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه

یاقوت

یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم

وهمنش

وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است

وساک

وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

وسپور

وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وسپوهر

وسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وستهم

وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

وستوی

وستوی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

وحیدالدین

وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

وسمه

وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید