بررسی مطالب دسته بندی

نام ها

یوکابد

یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع)

یونس

یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم

اتا

اتا پدر ، پیر ، مرشد ، عنوانی است افتخاری

اتابک

اتابک نگاه دارنده وادب آموزنده ، پدربزرگ از نظر احترام ، وزیر پادشاه ، مربی کودک ، آتابی ، آتابای

یافا

یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه

یاقوت

یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم

یاور

یاور کمک و همدست و یار - یاری دهنده، کمک کننده

یحیی

یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

وهمنش

وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است

وستهم

وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

وستوی

وستوی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

وحیدالدین

وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

وسمه

وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید

وخش

وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند

وسیمه

وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا

ودود

ودود بسیار مهربان، از نامهای خداوند