بررسی مطالب دسته بندی

نام ها

یوکابد

یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع)

یونس

یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم

اتا

اتا پدر ، پیر ، مرشد ، عنوانی است افتخاری

اتابک

اتابک نگاه دارنده وادب آموزنده ، پدربزرگ از نظر احترام ، وزیر پادشاه ، مربی کودک ، آتابی ، آتابای

یرمیا

یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

یوتاب

یوتاب سردار زن ایرانی که خواهر اریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشــــــاهی داریوش سوم بوده‌است. وی در نبرد با اسکندر گجــستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش - نام…

یافا

یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه

یاقوت

یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم

یاور

یاور کمک و همدست و یار - یاری دهنده، کمک کننده

یحیی

یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

وهمنش

وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است

وحیدالدین

وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

وسمه

وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید

وخش

وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند

وسیمه

وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا

ودود

ودود بسیار مهربان، از نامهای خداوند

ورهرام

ورهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روزبهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از…