بررسی مطالب دسته بندی

سخنان

سخنی از دیزریلی

دیزریلی بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست که بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلکه این است که ثروتهای خودشان را بر آنان آشکار سازید.

سخنی از نرزا ریچیز

نرزا ریچیز عاشق بودن، توانمند بودن در پذیرفتن ایده ها و حقایق تازه است؛ دانستن، آن است که دیگری نیز آنچه که بوده باقی نمی ماند و تغییر، آرام آرام او را دگرگون می سازد.

سخنی از استیو چندلر

استیو چندلر داشتن یک استاد خوب در زندگی انسان بسیار سودمند است؛ استادی که بتواند شناخت درون را به ما بیاموزد.

سخنی از جرج ماتیو آدامز

جرج ماتیو آدامز فکر شما بیش از هر چیز دیگری در زندگی تان معنا دارد. بیش از درآمدتان، بیش از جایی که زندگی می کنید، بیش از موقعیت اجتماعی شما و بیش از آنچه دیگران درباره…

سخنی از افلاطون

افلاطون کودک نمیتواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در کودکی به او آموخته میشود، ممکن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بیماران خود را با صدقه درمان کنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی که به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میکند.

سخنی از نیچه

نیچه آه، بر چه ملال ها باید چیره شد و چه مایه عرق باید ریخت تا آدمی بتواند رنگهای خودش، قلم موی خودش و بوم خودش را پیدا کند!

سخنی از جین وبستر

جین وبستر من از مردمی که می نشینند و رو به آسمان می کنند و چشمها را در چشم خانه می گردانند و می گویند "خواست خدا چنین بوده است"، در حالی که یقین دارند چنین نیست، بسیار…

سخنی از امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) هر مؤمنی که مؤمنی را در بیماری عیادت کند از برای خدا حق تعالی ملکی را به او موکل سازد که در قبر او را عیادت کند و تا روز قیامت برای او استغفار کند.

سخنی از نیچه

نیچه همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) عالمترین (فرد از میان) مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود اضافه میکند. (زیرا علم با توجه به سخن مردم است که از این و آن شنیده میشود.)

سخنی از پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو خداوند دعای کسانی را می شنود که می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی که می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست.

سخنی از لاروشفوکو

لاروشفوکو هر وقت می بینم مردم در امری با من هم عقیده اند یقین می کنم که در آن خصوص به خطا رفته ام.

سخنی از آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور آنچه مردم را سنگدل می سازد این است که در هر انسان تنها آن میزان توان هست که بتواند دردها و رنجهای خود را تحمل کند.

سخنی از جک کانفیلد

جک کانفیلد هر کسی که کامروا شده و به اوج رسیده، به ناگزیر پاسخهای منفی زیادی را تاب آورده است. فقط باید بدانید که این امر، برای همه پیش آمده است.

سخنی از زونا گیل

زونا گیل عشقورزی همانند نیایش، هم گونهای رفتار است، هم گونهای نیروی شفابخش و آفریننده.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بهترین چیزی که انسان بعد از مرگش به جای میگذارد، سه چیز است: فرزند خوبی که (در دنیا) برای او دعا کند و صدقهی جاریهای که پاداش آن به او برسد و دانشی که…

سخنی از جان ماکسول

جان ماکسول تیمها مثل جوامع کوچک هستند و تنها وقتی توسعه می یابند که افراد آن جوامع برای یکدیگر قیافه نمی گیرند.

سخنی از اسپنسر جانسون

اسپنسر جانسون شاید در این اندیشه باشم که شایسته ی موقعیت بهتری هستم، اما کردارهایم نشان می دهند که گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم.

سخنی از جیمز گیلکیس

جیمز گیلکیس خودشناسی دارای پیشینه دراز به اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بهتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی، انسانیت را نشناخته است.