بررسی مطالب دسته بندی

در خانه

علت ترس از مرگ چیست؟

علت ترس از مرگ چند چیز است: ۱- نشناختن ماهیت مرگ و فنا پنداری آن، ۲- گناه و ذخیره ساختن آتش برای خود، ۳- وابستگی و محبت مفرط به دنیا و تعلقات دنیوی. در روایت است که از…

صفات مؤمن کامل را ذکر کنید؟

در قرآن مجید آیات متعددی وجود دارد که جهان بینی شیوه های رفتاری حالات و خصایل روحی و حتی دیپلماسی و گرایش های سیاسی - اجتماعی موءمنان را تشریح می نماید. از جمله: -۱ ایمان…

چگونه می توان نفس را تزکیه کرد؟

مطالب بالا سیر تزکیه را نشان می دهد. درعین حال دو نکته دیگر در این زمینه وجود دارد: در مسیر تزکیه معمولا تخلیه و پالایش نفس از رذایل و خصایل نکوهیده را بر آراستگی به…

راه رسیدن به مرحله یقین چیست؟

ر این رابطه باید مرجع تقلید خود را تعیین و میزان رفت و آمد بین وطن خوابگاه و دانشگاه را مشخص کنید تا بتوان تکلیف را مشخص ساخت. برای آگاهی بیشتر جدول نماز و روزه مسافر…