هیپنوتیزم و احضار روح چیست؟ و چه حکمی دارد ؟

در پاسخ به مسائل مربوط به هیپنوتیزم، ابتدا باید نگرشی اجمالی بهماهیت آن نمود و سپس رابطه آن را با مسائل دینی روشن ساخت. حقیقتهیپنوتیزم و مانیتیسم: دانشمندان از دیرزمان دریافته بودند که سیالهمغناطیسی خاصی در انسان وجود دارد که با استفاده از…