آیا لباسشویى‏هاى تمام اتوماتیک، نجاست لباس را پاک مى‏کنند؟

به طورى که آگاهان مى‏گویند: آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى‏کند و همه اجزاى لباس را فرا مى‏گیرد. و در صورت قطع شدن چنانچه دو (1) یا سه (2) مرتبه آب لباس‏ها را فرا بگیرد و آب‏ها را گرفته تخلیه کند، اگر عین…