خداوند متعال در سوره بقره، آیه ۱۶۴ چه فرموده است؟

پاسخگویان
0 4

5 دقیقه

خداوند متعال در سوره بقره آیه ۱۶۴، میفرماید: در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند، و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و ]همچنین[ در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمان معلقند، نشانههایی است ]از ذات پاک خدا و یگانگی او[ برای مردمی که عقل دارند و میاندیشند.

در آیه مذکور به قسمتهایی از آثار نظم در جهان هستی که هر کدام نشانهای از آن مبدأ بزرگ است اشاره شده است، از جمله;

۱٫ در آفرینش آسمان و زمین; آسمان با شکوه زیاد و کرات متعدد، هزاران ستاره ثابت و سیّار به صورت درخشان و با نظم و دقت فراوانی، مظهر نظم و قدرت ناظم و خالق آنها است. همچنین زمین با انواع مظاهر حیات زندگی که در چهرههای بسیار متنوع و در لباس صدها هزار نوع گیاه و حیوان، جلوهگر شده، همه اینها نشانههای خداوند متعال و آیینه درخشان قدرت و علم و یگانگی او هستند.

۲٫ دگرگونی و آمد و شد شب و روز; که اگر چنین تغییری نبود و یا به صورت نامنظم بود، هرج و مرج بوجود میآمد و یا همیشه روز بود و یا همیشه زمین در تاریکی بسر میبرد و یا دچار آشفتگی و نابسامانی میشد.

۳٫ کشتیهایی که در دریاها به سود مردم به حرکت در میآیند; حرکت انسان با کشتیهای بزرگ و کوچک در صحنه اقیانوسها و سفر به نقاط مختلف دریا و زمین معلول نظامهایی مانند: بادهای منظم در سطح اقیانوسها و منطقه و…

۴٫ آبی که به صورت باران از آسمان فرود میآید و به هر جا میبارد زندگی و حیات میبخشد.

۵٫ حرکت منظم بادها که گاهی گردههای نر را بر قسمتهایی از ماده گیاهان میافشاند و به باروری آنها کمک میکند و… .

۶٫ ابرهایی که در میان آسمان و زمین معلقند و مقدار فراوانی آب را در خودشان نگه میدارند و آنها را جابجا کرده و به طور منظم بر زمین فرو میفرستند و… .

همه اینها نشانهها و علائم خداوند متعال هستند و برای مردمی که عقل و هوش دارند و میاندیشند آیات روشنی هستند.(ر.ک: نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱، ص ۵۵۸ـ۵۶۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران / المیزان، علامه طباطبائی;، ج ۱، ص ۳۹۵ـ۴۰۸، انتشارات اسلامی، قم.)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.