در بعضی روایات آمده است که: حدیث باید موافق قرآن باشد و برخی علمای شیعه میگویند: کربلا از کعبه بالاتر است و اگر مهر کربلا، مانند قرآن در دستشویی بیفتد باید بیرون آورد و اگر امکان ندارد، باید از آن دستشویی استفاده نشود، مگر در همه مساجد و در کربلا دستشویی نیست؟ این کار، خیلی مشکل است; در مسجدالحرام و مسجدالنبی و همه دنیا دستشویی وجود دارد. برتری کربلا از کعبه و خاک کربلا از خاک کعبه، از چه آیهای استفاده میشود؟

پاسخگویان
0 7

9 دقیقه

فقهای شیعه میفرمایند: برطرف کردن نجاست از تربت حسینیو تربت نبویو تربت قبور امامان معصوم: واجب است و نجس کردن هر یک از اینها حرام میباشد. و همچنین فرمودهاند: اگر ورق قرآن و یا یکی از چیزهایی که احترامش واجب است، در دستشویی و یا محلّ کثافات افتاد، واجب است آن را خارج کنند.(عروهالوثقی، سیدمحمدکاظم یزدی، ج ۱، ص ۷۱ و ۷۲، نشر اسماعیلیان.)

ملاحظه میکنید که این حکم در تربت حسینیمنحصر نیست، بلکه مربوط به هر چیزی است که نشانه خدا و دین، در آن بوده و احترام آن لازم باشد. بر هر مسلمانی واجب است، شعائر الهی ـ یعنی آنچه علامت و نشانه خدا و دین خدا در آن است ـ را بزرگ بشمارد; و از هتک حرمت آن جلوگیری کند: ومَن یُعَظِّم شَعـغرَ اللّهِ فَاِنَّها مِن تَقوَی القُلوب; (حج، ۳۲) و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار، نشانه تقوای دلها است. اگر قرآن هم به این مطلب اشاره نفرموده بود، عقل ما آن را میفهمید که خاک مزار فرزند رسولخدا۹ که در راه دین او مظلومانه به شهادت رسید، با خاک قبر قاتل او ـ که دشمن خدا و رسول خدا بود ـ فرق دارد; آن مزار، مستحق تعظیم و احترام است و این قبر، مستحق اهانت و توهین است. از طرف دیگر، روایات فراوانی از امامان معصوم: درباره تعظیم و احترام به تربت حسینیوارد شده است.(مستمسک العروه الوثقی، سیدمحسن حکیم، ج ۱، ص ۵۱۸، نشر کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی.)

واضح است که موافقت با قرآن به این معنا نیست که، هر مسئلهای با همه خصوصیاتش، در قرآن وارد شود، و چنین نیست که هیچ چیز دیگری غیر از قرآن ـ حتی احادیث پیامبر۹ ـ ارزش نداشته باشد، زیرا اگر چنین بود، پس چرا حکومت خلیفههای سهگانه اول ـ و نه نام آنها ـ در قرآن وجود ندارد؟ در حالی که به نظر اهلسنّت، از مسائل موافق با قرآن محسوب میشود; پس نه شیعه و نه سنّی و نه هیچ گروهی از مسلمانان، نمیتوانند موافقت با قرآن را به این معنا بگیرند که برای هر مسئلهای، آیهای آورده شود، بلکه بایستی با قوانین کلّی قرآن منافات نداشته و با اصول کلّی آن موافق باشد، امّا احترام مساجد نیز نزد فقهای ما روشن است، زیرا آلوده و نجس کردن مسجد حرام است و پاک کردن مسجدی که آلوده به نجاست شده واجب بوده و حتی بر نماز اوّل وقت، مقدّم است. و واضح است که ساختن توالت نیز، بدترین نوع نجس کردن مسجده بوده و حرام است. باید توجه کرد مساجدی هم که دستشویی دارند، موقع خواندن صیغه مسجد، آن قسمت جزء مسجد به حساب نمیآید. همچنین وجود دستشویی در کربلا، منافاتی با محترم بودن تربت حسینی ندارد، زیرا حکم وجوب تعظیم و حرمت تنجیس تربت حسینیدرباره تربتی است که از کربلا، به قصد تبرّک و استشفا و مانند آن برداشته شود.(عروهالوثقی، ج ۱، ص ۷۱ و ۷۲٫)

مانند آنکه، خوردن هیچ خاکی ـ حتی خاک خانه کعبه ـ به قصد استشفا، جایز نیست، ولی خوردن تربت حسینیبه این قصد، جایز است.(توضیح المسائل مراجع، ج ۲، مسئله ۲۶۲۸، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.)و همچنین است اگر کربلا را در حکمی با مسجدالحرام و مسجدالنبی، برابر قرار دهند، مانند آنکه مسافر مخیّر است نمازش را در حائر حسینیقصر یا تمام بخواند، مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی.(توضیحالمسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۳۵۶٫)خوارزمی از دانشمندان اهلسنّت در کتاب خود به نام مقتلالحسین چندین روایت در فضایل امام حسیناز پیامبر۹ نقل میکند که در آن به فضیلت تربت کربلا، اشاره شده است; از جمله مینویسد: روزی امام حسیننزد پیامبر۹ آمد. پیامبر۹ با دیدن او، شروع به گریستن نمود و خبر شهادت او را در کربلا، به او داد، سپس جبرئیل نازل شد، در حالی که عدهای از ملائک با حالت حزن ـ به سبب خبر شهادت امام حسینـ او را همراهی میکردند. به همراه جبرئیل مقداری از تربت کربلا بود که بوی خوش از آن متصاعد بود. آن را به پیامبر۹ داد و گفت: ای حبیب خدا! این تربت فرزند تو حسین است که عدهای ملعون، او را در زمین کربلا به شهادت میرسانند.(مقتلالحسین، خوارزمی، ص ۱۶۲، نشر مکتبه مفید، قم.)و در روایت دیگر وارد شده است که: جبرئیل خاک کربلا را برای پیامبر۹ جهت بوییدن و استشمام آورد.(همان، ص ۱۷۰٫)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.