دوست دارم فرزندانم مذهبی و متدین باشند، لطفاً راهنمایی کنید؟

پاسخگویان
0 11

6 دقیقه

شاید بتوان گفت یکی از مشکلترین کارها تربیت خوب و صحیح فرزندان است. برای پدر و مادراصلیترین کار تربیت صحیح فرزندان است.

تربیت صحیح چیست؟ تربیت صحیح، تربیتی است که قرآن و کتابهای آسمانی ما را بدان راهنماییکردهاند. قرآن کتاب زندگی و راهنمایی چگونه زیستن است. بنابراین باید سعی کنید فرزندانتان را آن طور کهقرآن میگوید تربیت کنید. تمام کمالاتی که انسان لازم دارد، در قرآن بیان شده است: فیه تبیان کلی شی؛ در قرآنبیان و روش هر چه ]که برای تکامل بشر لازم است[ وجود دارد. بعضی از افراد میپندارند کمال و رشد آنان درچیز دیگر است و برای دستیابی بهآن چند صباحی به دنبال آن میروند، ولی پس از مدتی سرشان به سنگمیخورد و دوباره بر میگردند، اما عمری را به بیهودگی و بطالت رفتهاند و چه خسران بزرگی کردهاند.

اساس تربیت قرآنی: قرآن در بعد فردی و اجتماعی انسان تقوا و تهذیب نفس را اساس و زیر بنا میداند. ازاینرو در بسیاری از موارد امر به تقوی و خودسازی میکند. برای تربیت فرزندان و کشاندن آنان به این سو بایدنکاتی را مراعات کنیم:

۱- پدر و مادر، مخصوصاً مادر اولین الگو برای فرزندان هستند، رفتارها، گفتارهای آنان در اخلاق و منشفرزند بسیار مؤثر است. مادر باید از رفتن به مکانهای نامناسب پرهیز کند؛ اهل مسجد و نماز و دعا باشد؛ دررفتارش نسبتبه فرزندان خشن و تند نباشد، نسبت به آنان مهربان و دلسوز باشد. گاهی بر اثر بداخلاقی و بد عفتیپدر یا مادر، فرزند فراری میشود، یا ضربههای روحی و روانی میشود یا سر از مواد مخدر و فساد و هرزگی درمیآورد؛

۲- کوچه و خیابان و رفیق نقش مؤثری در رفتارهای هنجار یا ناهنجار فرزندان دارد. از اینرو پدر یا مادر بایدبه فرزندان خود سفارش کند که از دوستان بد پرهیز کند و گاهی مراقب رفت و آمدهای آنان باشند و آنان را زیرنظر بگیرند.

۳- گفتار و نصیحت پدر و مادر و یا عالمان دینی و شخصیتهای پاک و متخلّق به عنوان ارشاد و راهنماییفرزندان از اهمیت ویژهای برخوردار است. حضرت لقمان به فرزندش نصیحت میکند و امیرالمؤمنین(ع) بهفرزندش امام حسین(ع) نصیحتهای فراوان میکند و راهکارهای پیش روی زندگی را برایش ترسیم میکند. برپدر و مادر لازم است نصیحتهای لقمان در سوره لقمان و سفارشهای مولا در نهج البلاغه را بیآموزد. و همان رابه فرزندان تلقین نمایند.

۴- موانع هدایت که عبارت است از: رذائل اخلاقی، فیلمهای زشت و مستهجن و دوستان ناباب باید از سر راهفرزندان برداشته شود و گر نه تربیت کردن وجود این موانع بسیار مشکل خواهد بود.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.