چه نوع فالی صحت دارد؟

پاسخگویان
0 11

4 دقیقه

شاید همیشه در میان انسانها و اقوام مختلف فال نیک و بد رواج داشته است. آنان اموری را به فال نیک م یگرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار میدانستند و اموری را به فال بد میگرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی میپنداشتند، در حالی که هیچگونه رابطه منطقی در میان نبوده است، مخصوصاً در قسمت فال بد غالباً جنبه خرافی و نامعقول داشته و دارد. این دو گر چه اثر طبیعی ندارند، ولی بدون تردید اثر روانی میتوانند داشته باشند. شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی فال بد به شدت محکوم گردیده است. پیامبر(ص) فرمود: تفأّلوا بالخیر تجدوه؛ کارها را به فال نیک بگیرید که آنها را مییابید و به آن میرسید.

فال بد که عرب آن را تطیّر یا طیره مینامد، در روایات شدیداً مذمّت شده است، از جمله در حدیثی از پیامبر(ص): الطیره شرک؛ فال بدن زدن[ و آن را مؤثّر در سرنوشت آدمی دانستن] شرک به خدا است(۱)

از امام صادق(ع) نقل شده: الطیره علی ما تجعلها إن هوّنتها تهوّنت و إن شدّدتها تشدّدت و إن لم تجعلها شیئاً لم تکن شیئاً؛ فال بد اثرش به همان اندازه است که آن را میپذیری. اگر آن را سبک بگیری، کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم بگیری، پر اثر و اگر به آن اعتنا نکنی، اثری نخواهد داشت.(۲)

فال نیک و بد هیچگونه اثر طبیعی و واقعی ندارد و فقط اثر روانی دارد. بنابراین هیچگونه فالی صحّت ندارد.

(پاورقی۱ تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۳۱۸، به نقل از المیزان، ذیل همین آیه.)

(پاورقی۲ همان، با تلخیص.)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.