نمیتوانم نماز بخوانم چه کنم تا بتوانم نماز خوان شوم؟

پاسخگویان
0 7

10 دقیقه

با این که فعلاً نماز نمیخوانید، ولی در فکر نماز خوان شدن هستید نشان میدهد که روحتان سالم استو از کمبود نماز که غذای روح است در رنج و عذاب هستید. امیدواریم همین فکر شما را از تارک الصلاهْْ (ترککننده نماز) بودن به یک بنده نماز خوان و بنده شایسته خدا مبدل نماید.

شما هیچ فکر کردهاید چرا عذا میخورید؟ چرا میوهجات و شیرینی و سایر خوردنیها را میخورید؟ چراآب میآشامید؟ چرا لباس میپوشید؟ چرا به مدرسه میروید و در راه درس خواندن زحمت میکشید، بی خوابیمیکشید؟ ناگزیر خواهید گفت: اینها که فکر کردن لازم ندارد خوب معلوم است اگر غذا نخورم و آب نیاشاممنمیتوانم زنده بمانم و چنان چه لباس نپوشیم بس با چه وسیلهای خودم را از سرما و گرما حفظ نمایم و آبرویخودم را در مقابل چشم دیگران محفوظ بدارم. و اگر درس نخوانم بی سواد میمانم و در جامعه با مشکلات زیادمواجه میشوم. و بالاخره از همه اینها که گفتید استفاده میکنم، چون که تمام آنها به نفع من است و زندگی وخوشی آن به بهرهگیری از این نعمتهای خدادادی بستگی کامل دارد و بدون استفاده از این مواهب الهی ادامهزندگی امکان ندارد.

و اگر از شما سؤال شود چرا دستتان را روی اجاق گاز نمیسوزانید؟ چرا با چاقو انگشتتان را قطع نمیکنید؟چرا سرتان را محکم به دیوار نمیکوبید؟ چرا ضربه محکم به چشمتان نمیزنید؟ چرا خود را از بلندی به پایینپرت نمیکنید؟ چرا غذاهای فاسد را نمیخورید؟ و… فوراً پاسخ میدهید: عجب سوالهای میکنید! چیزی کهعیان است چه حاجت به بیان است؟ بسیار روشن است از همه مواردی که پرسش نمودید همه انسانهای عاقلاجتناب میکنند، مگر دیوانه شدم تا سرم را به دیوار بکوبم، آدم دیوانه از این کارها میکند، اما آدم عاقل که دست بهاین کار نمیزند، زیرا همه این کارها ضرر به انسان دارد و انسان فهمیده به ضرر خود اقدام نمیکند.

وقتی شما این جوابها را به ما دادید که جواب درستی هم هست، ما هم به شما عرض میکنیم: همان گونه اگربخواهید زنده بمانید و از زندگی خود سود ببرید هم باید از خوردنیها و آشامیدنیها استفاده کنید و هم ازچیزهایی که ضرر به جسم دارد و زندگی را با خطر جدی مواجه میکند باید اجتناب کنید، همینطور هم اگربخواهید پس از مرگ، زندگی خوب و خوش داشته باشید و خود را از مار و عقرب نجات بدهید باید کارهایی کهخداوند مهربان واجب کرده به حا بیاورید و کارهایی را که خداوند حرام نموده ترک کنید. واجبات مانند نماز،روزه، و… شبیه غذا و آب برای روح است و محرمات مانند دروغ، غیبت و… مثل سم برای روح است.

عبادت همچنین کارهای خلاف ما ضرری برای خداوند ندارد هر عبادتی را انجام بدهیم به نفع خود ما است وهر گناهی را مرتکب شویم به ضرر خود ما است نماز در بین تمام عبادتها به عنوان ستون دین و نقش کلیدی واساسی را دارد. انسان ممکن است گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما را مدتی تحمل کند، ولی نمیتواند بیش ازچند دقیقه از تنفس هوا خودداری کند، لذا هوای سالم از حیاتیترین ضروریات زندگی انسان است. نماز همبرای انسان چنین نقشی را دارد و خدایی که از همه نیازهای انسان آگاه است در هیچ شرایطی راضی نیست تا نمازترک شود و دستور میدهد حتی در حال بیماری هم باید نماز خوانده شود.([۴۹]) نماز از چنان اهمیتی برخورداراست که محور همه اعمال قرار گرفته است، یعنی اگر نماز قبول شود عبادتهای دیگر هم قبول میشود، و اگرپذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمیشود.([۵۰]) خوب فکر کنید که نماز میزان سنجش سایر عملها است حالااگر کسی نماز نخواند چه بهرهای از سعادت دارد؟ چه ذخیرهای برای خود تهیه دیده است؟ اهمیت قضیه آنوقت روشن میشود که انسان درست فکر کند در این که اگر جزای ترک کننده نماز فقط این بود که چیزی به آدمنمیدادند و به بهشت نمیبردند باز خوب بود، ولی این طور نیست، نه تنها تارک نماز را به بهشت راه نمیدهند،بلکه جایگاهش را در جهنم قرار میدهند، قرآن میفرماید: از جهنمیان سؤال میشود: چه چیز شما را به جهنموارد ساخت؟ جواب میدهند: ما از نماز گزاران نبودیم.([۵۱]) بدنی خاطر است که رسول خدا(ص) فرمود: نمازستون دین است و نماز کلید بهشت است.([۵۲]) پس ای عزیز برای خوش بختی و سعادت خود حتماً نماز بخوان وهرگز آن را ترک نکن. نماز ارتباط با خدای مهربان است و ترک آن قطع ارتباط با خدا است، آیا نمیخواهی باخدای مهربان که این هم نعمتهای فراوان برای تو و دیگران داده است ارتباط برقرا کنی و برای خودت سعادتکسب کنی.

[۴۹]. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله ۹۱۷٫

[۵۰]. همان، بعد از مسئله ۷۲۷٫

[۵۱]. مدّثر (۷۴) آیه ۴۲-۴۳٫

[۵۲]. محسن قرائتی، پرتوی از اسرار نماز، ص ۸۰-۸۱٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.