سحر و جادو چیست؟

پاسخگویان
0 9

5 دقیقه

این که سحر از چه زمانی و توسط چه کسی در جامعه بشری راه یافته، اطلاع دقیقی در دست نیست، لیکن میتوان گفت: نوعی عمل خارق العاده است که در وجود انسان اثر میگذارد. گاه به صورت چشم بندی و تردستی و گاه تنها جنبه روانی و خیالی دارد.

راغب اصفهانی سه معنا برای سحر آورده است:

۱ – خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت همانند شعبده و تردستی.

۲ – احضار شیطانها از راههای خاص و کمک خواستن از آنان.

۳ – تغییر صورت انسان و دیگر موجودات که قسم سوم واقعیت ندارد و خیال است.

واژه سحر با مشتقاتش تقریبا ۵۱ بار در قرآن به کار رفته است که بعضی ناظر برآنند که فریفتن و تردستی و چشم بندی در کار بوده و از بعضی از آیات هم استفاده میشود که پارهای از انواع سحر اثر خارجی دارد، مانند آیه ۱۰۲ و ۱۰۳ سوره بقره کهداستان هاروت و ماروت را شرح میدهد که عدهای از آنان سحرهایی میآموختند که میان همسران جدایی میانداختند و یا به مردم ضرر میرساندند.

اما آیا این تاثیر تنها جنبه روانی دارد یا اثر جسمانی و خارجی، در قرآن سخنی از آن نیست.

از نظر اسلام آموختن و به کار بستن سحر حرام است، چنان که علی (ع) فرمود: من تعلم شیئا من السحر قلیلا أو کثیرإ؛ ّّ فقد کفرو کان آخر عهده بربه؛(۱) کسی که سحر بیاموزد، کم یا زیاد، کافر شده و پایان کارش با خدا خواهد بود.

آموختن آن جهت ابطال سحر نه تنها حرام نیست بلکه گاهی واجب است. بعضی آن را فرا میگیرند تا اگر شخصی به دروغ بخواهد مردم را اغفال یا گمراه کند، سحر وجادوی او را باطل کنند.

شاهد روایتی است که میگوید: یکی از ساحران و جادوگران نزد امام صادق(ع) آمد وگفت: شغلم سحر بوده و در برابر آن مزد میگرفتم و خرج زندگیم را تأمینمی کردم و با هما به حج رفتم.

اکنون ان را ترک و توبه کردهام. آیا راه نجاتی برای من هست.

امام صادق(ع) فرمود: گره سحر را بگشا، لیکن گرده جادوگری مزن.(۲)

استفتایی از امام(ره) با پاسخ آن ذکر میشود:

س – کسی که سحر ساحر را باطل میکند شخصی را نجات میدهد، آیا حرام است؟ و گناه دارد این کار یا خیر؟

ج – اگر سحر میکند جایز نیست واگر حفظ نفس یا واجب دیگری بر آن وقوف باشد ،با ملاحظه واجب دیگر مانع ندارد. (۳)

پی نوشتها:

۱ – وسائل الشیعه، چاپ ال البیت، ج ۱۷ ص ۱۴۸٫

۲ – همان ، ص ۱۴۶٫

۳ – استفتائات امام خمینی(ره)، ج ۲، ص ۲۱٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.