چه کار کنم تا به لطف خدا آیندهای خوب از نظر مادی و معنوی داشته باشم؟

0 26

5 دقیقه

انسان موظف است امور زندگانی و فعالیتهای متفاوت عرصه زندگی را بر پایه عقل و خِرَد خداپسند تنظیم کند و یک اصل زیر بنایی را محور قیام و قعود، حرکت و سکون، حرف و سکوت و بالاخره تابلوی همه امور خویش قرار دهد و آن شناخت وظیفه در وضعیتهای متفاوت زندگی و زمانه و انجام تکلیف خویش با توکل و تکیه بر خدا و واگذاری نتیجه و ثمره اقدامات به خدا است. او باید در تمامی تلاشها اعتماد به نفس داشته و باور داشته باشد که خداوند توانایی و استعدادهای بسیار در جانش نهادینه کرده که با شناخت درست آنها و بهرهوری صحیح از آن، قلههای عظیم مشکلات را فتح خواهد کردو آن چه را ناشدنی مینمود، شدنی و ممکن میسازد. این گونه اندیشیدن و عمل کردن، و با این صبغه و رنگآمیزی در پی رزق و{P . اشاره دارد به آیه شریفه صبغه الله و مَن أحسن مِن الله صبغهً… بقره (۲)، آیه ۱۳۸٫

روزی مادی و معنوی اقتصادی و علمی، دنیایی و آخرتی افتادن و آن چه نزد خدا است، با رعایت حدود و مقرراتش و مراقبت از حلال و حرامش طلبیدن، آینده را به خیر و سعادت ختم میکند و خیر و سعادت را پایدار و جاودانه میسازد، قرآن کریم میفرماید: و ما عندالله خیرٌ و أبقی للذین آمنوا و علی ربِّهم یتوکلون،{P . شوری (۴۲)، آیه ۳۶٫

آن چه نزد خدا است، برای کسانی که ایمامن آوردهاند و بر پروردگارشان توکل میکنند، خیر و سعادت و پایداری و جاودانه است.

دقت کنید آن چه نزد خدا است (ما عندالله) خیر و جاودانه است برای کسانی که علاوه بر داشتن ایمان به خدا، (و آن چه را که ایمان به آن لازم است) نتیجه و ثمره کار خود را به او واگذار کرده و تسلیم اراده، و مشیّت خدا هستند. بنابر این جهت برخورداری از آینده خوب و از نظر مادی و معنوی، باید تکلیف و وظیفه الهی خود را در مسایل عبادی، ولایت و رهبری، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خانواده و همسایه، جامعه و بالاخره دوستان و دشمنان شناخت، و در همه عرصههای فعالیت فردی و گروهی ، با توکل به خدا و قصد{P . اشاره دارد به آیه قل انما اَعِظُکُمْ بواحِدَهٍ اَن تقوموا الله مثنی و فُردی… سبأ (۳۴)، آیه ۴۶٫

تقرّب و نزدیکی به او، وظیفه را با اخلاص انجام داد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.