آیا تفسیر سمبلیک از قرآن صحیح است ؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

تفسیر سمبولیک دارای مبانی صحیح و استواری نیست و غالباً مشتمل بر تاویلات ناروا و تفسیر به رای می باشد .تفسیر قرآن امری روشمند و مضبوط است و بایدبراساس روش شناسی ( متدلوژی ) خاص خود انجام گیرد، بنابراین نمی توان هر مطلبی را به قرآن نسبت داد و بر اساس ظن و گمان به تفسیر قرآن پرداخت . برداشت های مختلف از قرآن نیز باید بامحکمات قرآن و سنت معتبر و احکام عقلی قطعی و برهانی موردسنجش و ارزیابی قرار گیرد و در صورت عدم انطباق با آنها قابل استناد به قرآن و اسلام نیست. ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.