آیا انسان توانایی پذیرش ادراک جهان دیگر را دارد؟

پاسخگویان
0 0

10 دقیقه

اولاً جهان دیگر در ظرف ادراک ما می گنجد؟ توضیح آنکه : اگر مقصود از ادراک ادراک عقلی از مفاهیم و تصورات و مسایل نظری باشد که چنین امری بنابر اصولی که در مباحث شناخت شناسی به اثبات رسیده است و در اینجا نمی توان به آن پرداخت ، امری ممکن است . یعنی انسان می تواند مفاهیم واحکام نظری را نسبت به جهان ورا طبیعی و ورا مادی و جهان دیگر را ادراک نماید.اگر منظور، ادراک شهودی و قلبی باشد، این ادراک نیز از جهان دیگر مقدور است ، چرا که بنابر اصول و سلوک عملی که درآن طرح شده است ، انسان می تواند به مرحله ای باریابد که ظرفیت ادراک شهودی جهان دیگر را پیدا نماید .( ر.ک : آیه الله جوادی آملی ، عبدالله ، شناخت شناسی در قرآن ، فصلهای هشتم ، نهم ، دوازدهم ، سیزدهم و چهاردهم . ) اما در این مورد که انسان توانایی پذیرش ادراک جهان دیگر را دارد، یا خیر؟ اگر مقصود ادراک شهودی است – که ظاهراًهمین معنا منظور شما است – بله . البته به دلیل آنکه هر نظام از نظامهای عالم دارای احکام و قوانین مربوط به خود است بایدانسان به مرتبه ای نایل آید که سنخیت پذیرش آن احکام و قوانین را بیابد .توضیح آنکه : در نظام هستی ، عوالم گوناگونی هست که هر کدام دارای احکامی می باشند .این احکام به لحاظ تفاوت عوالم ، با یکدیگر فرق دارند .مثلاً عالم ناسوت یا طبیعی احکام مخصوص به خود را دارد و عالم برزخ احکام مختص به خود و عالم قیامت آثار مربوط به خود را .آدمی برای ورود ودرک شهودی آن عوالم باید به صورتی تبدل یابد که بتواند چنین ظرفیتی را پیدا نماید .به همین جهت است که انسان با مرگ تحولی را واجد می شود تا بتواند به عالم برزخ وارد گردد و بر اساس آیات قرآنی باید تحولی اساسی در مجموع عالم رخ دهدتا آمادگی درک و پذیرش احکام آثار عالم قیامت را بازیابد .بنابراین می توان گفت که انسان ظرفیت پذیرش ادراک جهان غیرمادی را دارد، به شرط آنکه بر اثر تحولات و تبدلات این قابلیت را احراز نماید .چنانکه برخی از انسانها بر اثر انجام یک سلسله اعمال و آداب و قدم گذاشتن در وادی سیروسلوک ، ظرفیت فهم و ادراک عوالم بالاتر را در همین دنیا و قبل از مرگ وقیام قیامت احراز کرده و بسیاری از حقایق بر آنها منکشف می گردد .( در این باره نگاه کنید به : استاد شجاعی ، محمد، بازگشت هستی ، مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفی ، کانون اندیشه جوان و از همان عروج روح .) مانند آن جوان سالک که بر اثر سلوک عملی در همین دنیا، حقایق عوالم دیگر را مشاهده می نمود : دوزخ و جنات و برزخ در میان =پیش چشم کافران آرم عیان =وانمایم حوض کوثر را به جوش =کآب بر روشان زند بانکش به گوش =و آنکه تشنه کرد کوثر می دوند=یک به یک را نام واگویم کنند=می بساید دوششان بر دوش من =نعرهاشان می رسد درگوش من =اهل جنت پیش چشمم ز اختیار=درکشیده یکدگر را در کنار=دست همدیگر زیارت می کنند=وز لبان هم بوسه غارت می کنند= مثنوی / دفتر اول ، ابیات ۳۵۳۵ – ۳۵۴۰به هر روی اگر کسی بتواند دل خود را تطهیر نموده و به سرمایه درون راه یابد و با چشم و گوش دل نظر به عالم بیافکند، درمرتبه اول طبیعت را نشانه و آیینه ملکوت می یابد و با مشاهده در ملکوت اشیا همه آنها را تسبیحگر خداوند سبحان می بیندو دیگر بار در مرتبه برتر ملکوت را نیز آیینه و مرآتی می بیند که تنها ذکر خداوند قدوس را ارایه می دهد.و اما چگونه انسان از بعد زمان خارج می شود؟ با این مطلب روشن می گردد که انسان دارای دو شان و دو بعد است . یک بعد آشنای انسان است و بعد دیگر بعد بیگانه انسان یا به تعبیر دیگر انسان معجونی است از یک راست ، و یک دروغ آن دروغت این تن فانی بود=راستت آن جان ربانی بود= ( مثنوی ، دفتر چهارم ، بیت ۳۰۳۱ ) بعد آشنای انسان جسم اوست و بعد بیگانه و راست او روح اوست . این دو هر یک احکام خود را دارا هستند، جسم برای خود احکامی دارد و روح هم برای خود احکامی . یکی از احکام بسیار مهم روح که همو ظرفیت پذیرش ادراک عوالم دیگر رامی یابد – تجرد روح است . یعنی روح فوق مقوله مادیات است . روح امری مادی نیست و از این رو عوارضی چون مکان مندی و زمان مندی در آن معنا ندارد .لذا انسان با توجه به این شانش می تواند در ادراک حقایق عوالم دیگر از بعد زمان خارج شود .( در این باب ر.ک : ارمغان آسمان ( ( شرحی بر رساله انسان در عرف عرفان ) ) ، سید یوسف ابراهیمیان مبحث تجرد نفس ، ص ۲۹۹ -۳۰۸ .) ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.