چرا خداوند از صفاتی مثل ظلم و غیره مبرا است ؟

پاسخگویان
0 3

5 دقیقه

بر اساس اعتقاد ما شیعیان خدا وند از صفات قبیح پاک و پاکیزه است . به دلیل آنکه ما قایل به حسن و قبح عقلی هستیم یعنی بر این عقیده ایم که حسن و قبح افعال عقلی و ذاتی است . پاره ای از افعال ذاتاً حسن و بایستنی بوده و برخی ذاتاً قبیح و نبایستنی هستند .عقل ما با قطع نظر ازخطاب شارع می تواند درک کند که افعالی بایستنی است و باید بر انجام آنها قیام کرد و افعالی قبیح و نبایستنی است که بایدآنها را ترک نمود .از آنجا که حکم عقل ثابت بوده و معیار ثابتی دارد و در ادراک خود ظرفی ، قیدی و شخص مدرک و ادراک کننده را دخیل نمی داند، صفات بایستنی و نبایستنی که برای افعال مطرح می کند از یک ثبات دایمی برخوردار بوده و برای همه ثابت و یکسان خواهد بود .یعنی اگر عقل گفت عدل حسن است برای همیشه می گوید و برای همه می گوید .اگر گفت ( ( ظلم قبیح است ) ) همیشه و برای همه می گوید.بر این اساس به اعتقاد ما خداوند عادل است و ظلم نمی کند، خداوند نیک کردار است و اعمال بد از او سرنمی زند چرا که ظلم و اعمال زشت و صفات ناپسند به حکم عقل قبیح بوده و باید آنها را ترک نمود.و از آنجا که خداوند متعال حکیم و عالم علی الاطلاق است بهتر از هرکسی قبح این افعال را که ذاتی آنها بوده و مقید به قید و ظرف زمانی و مکانی خاص و ادراک کننده مخصوص نمی باشد، درک فرموده و از انجام آنها دوری می نماید .به بیان دیگر، انسان درک می کند که قیام به عدل و هر فعل بایستنی ، برای هر کسی کمال است و ارتکاب ظلم و هر فعل نبایستنی برای هر کسی نقص ، خداوند متعال نیز به عنوان عاقل علی الاطلاق این مساله را درک کرده و می فهمد .بنابراین با این ادراک باز خداوند مرتکب خلاف کمال و انجام نقص خواهد شد؟! به نظر شیعیان بر اساس آنچه که تحلیل شد خداوند دارای صفات رذ یله همچون ظلم نمی باشد .( ر.ک : الالهیات ، آیه الله جعفر سبحانی ، به قلم حسن محمد مکی العاملی ، صص ۲۸۷ – ۲۸۸٫;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.