قـرآن مـجید , در سوره مائده , آیه سوم , از تقسیم گوشت به وسیله ازلازم نهی کرده , آنجا که می فرماید : و ان تستقسموا بالازلام . و نـیـز در هـمین سوره آیه نود , از چهار چیز نهی کرده که یکی از آنها ازلام است : انما الخمر والـمـیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون شراب ,قمار , بتها و ازلام همگی پلیدی و کار شیطانند . منظور از ازلام و تقسیم به ازلام چیست ؟

پاسخگویان
0 4

5 دقیقه

ازلام جـمـع زلـم بـر وزن شرف , به معنی چوبه های تیر است که به وسیله آنها گوشت شـتـران خـریـداری شده تقسیم می شد , و تقسیم گوشت به حکم آیه یادشده , به آن طریق در اسلام ممنوع گردید . تـوضیح اینکه : در عصر جاهلی , ده نفر شتری را خریداری می کردند و ذبح می نمودند ,و گوشت آن را میان هفت نفر به سهام مختلف تقسیم می کردند . ایـن هـفـت نـفر , ازطریق قرعه کشی , سهم و یا سهام مختلفی می بردند , ولی سه نفر از آنان فاقدسهم بودند و چیزی نمی بردند . آنـان گـوشـت شـتر ذبح شده را میان هفت نفر به صورت مبهم و کلی , به شکل یاد شده تقسیم چهار سهم . پنج سهم . شش سهم . هفت سهم . که مجموعا بیست و هشت سهم می شوند . یک سهم . دو سهم . سه سهم . آنگاه این اسامی را که هر یک رمز سهم معینی بود , روی چوبه های تیر می نوشتند و در داخل کیسه می انداختند . سـپـس بـرای آن سـه نـفـری که سهمی نخواهند برد , اسامی السفیح و المنیح و الوغد را روی چوبه های تیر می نوشتند و همه را در این کیسه می ریختند و به صورت قرعه کشی آنها رابه نام یک یک از آن ده نفر بیرون می آوردند . هـر یـک از هفت چوبه تیر که به نام هرکدام درمی آمد , سهم معینی را می برد و چیزی در برابر آن نمی پرداخت . ولـی آن سه نفر که تیرهای بازنده به نام آنها در می آمد , نه تنها سهمی از گوشت نمی بردند ,بلکه هر کدام یک سوم بهای شتر را نیز می پرداختند . تقسیم گوشت از این طریق , شبیه بخت آزمائی رائج در عصر حاضر بود که جنبه قمار و برد و باخت دارد , و از این نظر در اسلام تحریم شد . با این بیان , مفاد جمله و ان تستقسموا بالازلام کاملا روشن شد و واضح گردیدکه خود ازلام حرام نیست , بلکه تقسیم گوشت از این طریق حرام می باشد . از این بیان همچنین معنی آیه نود از همین سوره نیز واضح می شود . و ابـهـام آیـه دوم , بـه وسـیله آیه نخست که صریحا پیرامون استقسام به ازلام سخن می گوید ,بـرطرف می گردد و نتیجه این می شود که تقسیم گوشت به وسیله ازلازم یک نوع قمار وحرام است . در احـادیث اسلامی , تقسیم به ازلام به صورت یاد شده تفسیر شده , و گروهی ازمفسران این نظر را برگزیده اند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.