درزمان حضرت آدم آن حضرت دوفرزند داشت به نام هابیل و قابیل آیا قابیل با خواهر خود ازدواج کرد تا اینکه نسل حضرت آدم ادامه پیدا کند درصورتی که خداوند ازدواج خواهر و برادر را حرام فرموده است ؟

پاسخگویان
0 5

3 دقیقه

(و بث منهما رجا لا کثیرا و نساء) خداوند ازآدم وهمسرش مردان وزنان فراوانی بوجود آورد(۱) که در این دوموضوع وارد شده است :

موضوع اول : احادیث زیادی رسیده و این که تکثیر نسل آدم تنها از آدم و همسرش صورت گرفته است وموجود ثالثی در آن دخالت نداشته است لازمه این سخن آن است که فرزندان آدم (برادر وخواهر) باهم ازدواج کرده باشند زیرا اگر آنها با نژاد وهمسران دیگر ازدواج کرده باشند کلمه (منهما)در آیه درست نخواهد بود واین زیاد جای تعجب هم نیست، زیرا این ازدواجها ممکن است درآن زمان مباح بوده باشد به این علت که هنوز حکم محرمیت ازدواج خواهر وبرادر نازل نشده بود واین رادقت داشته باشید که

اولا : دربسیاری ازموارد احکامی در شریعت های قبلی نبوده که درشریعت یا ادیان بعدی مطرح می شود یابه عکس مثلا حکمی به عنوان حرام دریهود بوده که درمسیحیت واسلام جایزاست .
احتمال دوم این است که فرزندان آدم باب ازماندگانی از انسانهای پیشین ازدواج کرده باشند زیرا نسلهایی در روی زمین زندگی می کردند که نوعی انسان بوده اند و قبل ازخلقت آدم ابوالبشر زیست می کرده اند وبعدها منقرض شده اند این احتمال با فرضیه داروین که پیدایش انسان را نتیجه تکامل یافتن موجودات پیشین می داند سازگار است (۱-سوره نساء آیه ۱ ).

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.