سنگ رو یخ …

0 32

4 دقیقه

دو سالِ مـسـتمــر هـی کـار کردم
خودم را نفلـــه و بـیــــمار کـردم

که با پول پــس انـــدازم تـمــامی
خرم ماشینِ خشــــــکِ ثبتِ نامی

سپس در یک سکانـــــس عاشقانه
دهم آن را به کــــــدبانـــوی خانه

به این گونــه کـنــــم عرض ارادت
وَ ایشان را دهــم قـــدری خجالت

پس از یک مدتی هـــــرجا دویدن
از این سالن به آن سـالـــن پریدن

تمامــی ی مــراحل خوب طی شد
رونـــــد ثبت نام مــن اُکِـی شد !!

حسابی ســـرخوش و شنگول بودم
ز احساس رضایـــت فــول بودم !!!

شدم من مــــاه ها چشم انتظارش
وَ می گـفتم: « خدا فوری بیارش »!!!

به جان تو پس از یکسال و انـدی !!
به ما دادند ماشـیــن سـمنـدی !!!

نشستم پـشــــت آن و ذوق کردم
کنـار هـمـســــر خود شوق کردم

ولی خوردم به ناگــه ضــــد حالی
نمی دانی چه شــد، جای تو خالی

پس از استارت هـی خاموش می شد
وَ آبــش بـی تحــرک جوش می شد

تمــام درزهــــایـــش باد مـی داد
وَ روغــن در هـمـــه ابــعاد می داد

جلوبنـــدی آن مـی کــــرد لَغ لَغ
صــدای بــوق آن ماننـــــد وغ وغ

سپرهایــش کــج و درهای او غـُـر
پـــدال تــرمــزش ماننـــد آجر !!!

وَ پیــچ و مـهره هایش کُـلُّـهُـم شل
زنم می گفت: « ای مــردیکه ی خل

چرا با پـــول خـــود گاری خریدی؟
نمی بندم به تو دیگــــر امیــدی »

ز حــرف هـــمسر خــود آب گشتم
بــدم آمـــد ز ماشیـــن پـلـــشتم

بکوبیـــدم ســـر خـود را به شیشه
زنــم جـیــغی بــزد مــثل همیشه

زمیــن دور ســـرم ویـــراژ می داد
زنـم قـلــب مــرا مــاساژ می داد !!

یکی می گفــت از اهــل مـحــلـه:
« چه ربطی هست بین قلب و کله ؟»

وَ مـن مُـردم مـیان ایـــن حواشی
الهــی مثــل من هــرگز نباشی !!!.

امیرحسین خوش حال

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.