عذاب وجدان در ارتباط با نامحرم در دوران دانشجویی

0 23

10 دقیقه

با سلام جواني 23 ساله هستم. 3سال پيش وقتي در دانشگاه تحصيل مي کردم با زني 35 ساله آشنا شدم. از آنجا که فردي تنها و افسرده بودم ارتباط خود را تنها به صورت تلفني با او ادامه ادامه دادم.او قبلاً ازدواج کرده بود و شوهرش فوت کرده بود و يک دختر 5-6 ساله نيز داشت.بعداز مدتي که با هم صميمي شديم او براي من درد دل ميکرد و از مشکلات زندگي و تنهاييش حرف ميزد ، براي من کادو و هديه ميفرستاد و باهم رابطه صميمي پيدا کرده بوديم. اين روند تا 6ماه پيش ادامه داشت تا اينکه من براي فرار از تنهايي و مشکلاتي که با پدرم داشتم و چون دلم براي آن زن مي سوخت پنهاني با او عقد کردم. خانواده ام وقتي فهميدند بسيار ناراحت شدند و تمام تلاش خود را کردند که مرا منصرف کنند اما من با دعوا و لجبازي قبول نکردم، از دانشگاه انصراف دادم و از شغل دولتي خودم هم انصراف دادم.شهر خودم را ترک کردم و به شيراز آمدم و با او زندگي مي کنم. الان بعداز 6ماه فهميده ام چه اشتباه بزرگي کرده ام، زندکي خودم را خراب کرده هم خانواده را از دست داده ام شغل و دانشگاه هم همينطور اين زن با نم اختلاف سني دارد. زندگي خيلي بدي دارم همين روزهاست سکته يا خودکشي کنم ميخاهم برگردم و زندگي ام را درست کنم اما وجدانم قبول نمي کند فکر ميکنم با اين کار آبروي اين زن ميرود و خدا مرا نمي بخشد.سر دوراهي مانده ام و زندگيم درحال نابودي است چکار کنم؟

دوست خوبم سلام بهرحال شما کاري کرده ايد،کاملاً عاشقي ،عاطفي واگرقدري منطقي وعاقلانه به موضوع نگاه مي کرديد،اينگونه شاهد تباهي وتاريکي زندگي تان نمي شده ايد. ولي نبايدنااميدشده وبدانيد که انبياء گفتند:نوميدي بداست،لطف خداوندجهان بيحداست. همين که متوجه درد وبيماري روحي ورفتاري زندگي تان شده ايد،خودش نيمي ازدرمان است وازطرفي خواهان درمان ورهائي ازاين دردمي باشيد که خواستن ،توانستن است. چندتوصيه ماراتوجه کرده وبه آن عمل کنيد: اولاً موضوع راتنها احساسي نگاه نکرده واداي افراد دلسوز ومهرباترازخدارادرنياوريد. وبراي خودتان هم بايد دلسوزي کنيد،که شما خودتان رافراموش کرده ايد که اينگونه مي سوزيد ومي سازيد. دوماً سن وسال شما درحد واندازه اي است که مي توانيد دوباره تصميم درست بگيريد وگمان نکنيد که همه پلهائي پشت سرت خراب شده است. بايد با همسرتان صحبت کرده وبگوئيد که من ديگرنمي توانم با اين شرائط و وضعيت زندگي ام رادامه بدهم وبه ضررم تمام مي شود. سوماً شما موقعيت خوب ومناسبي براي ازدواج باهمسري متناسب باسن وسال خودتان داريد وهمين طوراوهم مي تواندبافردي که همسن وسال خودش وهمين طورمطلقه است ،بايدازدواج کند. امروزه مشاورين خانواده دراينگونه ازدواجها،توصيه به همتايي وهم کفو بودن رااصل دانسته واگررعايت نشود، نتيجه اش همين است که خودتان شاهد وناظرش بوده وتلخي اش راچشيده ايد. ادامه اين زندگي ازهيچ جهت نه به صلاح شما ونه به صلاح ايشان است،که بايد دراسرع وقت ازهم جداشويد. پس توکل وتکيه برخدا کرده ،منطقي ومحترمانه وقاطعانه اين موضوع راپيگيربوده ومطمئن باشيد که خداهم بيش ازتوان کسي، اوراتکليف نکرده وراضي وشاهد ديدن سختي اش نخواهدبود. نکته بسيارمهم؛همه مطالب ما جنبه راهنمائي ومشورت داشته وتصميم نهايي باخودتان است،چنانچه شمااين زن راازلحاظ اخلاقي ورفتاري مناسب وخوب دانسته وخودتان رامي توانيد درکنارش تا اندازه اي خوشبخت بينيد،زياد نگران ازدست دادن موقعيتها وفرصتهاي گذشته ات نبوده بلکه مي توانيدبانگاهي منطقي ومنصفانه وهمين طورچنين توصيه اي به اطرافيان کرده تابتوانيدبه ترميم معضلات ومشکلات خودبپردازيد. بازهم اين توصيه ما بستگي به توان وظرفيت تان دارد،بهرحال شما اکنون باهم همسربوده وچنانچه راهي رابراي ادامه زندگي مي بينيد،پيدانموده ودرکنارش باشيد. بهتراست ؛بيشتربه ويژگيهاي مثبت وشرايط خوب باهم بودن راتوجه کرده تا امکان ادامه زندگي با ايشان ميسر وممکن گردد. درخاتمه؛ توکل وتکيه تان برخداباشد. توکل برخداکن،دل ازغمهارهاکن. ازعجله وتصميم احساسي خودداري کنيدوخودتان راازنظرات افرادمطمئن ودلسوز بي نصيب نگذاريد.تا بتوانيد تصميم درست وتشخيص مناسب بگيريد. مشکلي نيست که آسان نشود،مرد بايدکه هراسان نشود. ماهم دعا نموده که خداوندمتعال راه سعادت وسلامت رابرويتان گشوده تاان شاء الله خوشبختي واقعي راببينيد. معرفي کتاب:1-راههاي غلبه برنگرانيها،امامي 2-اعتمادبه نفس،حورائي 3-بهشت خانواده،مصطفوي 4-خوشبختي چيست؟،احمدلقماني.

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.