اين كه مي گويند ديدن سيّد درخواب امام”ع” است درست است؟

1 21,818

10 دقیقه

به طور كلي رؤيت سيد درخواب ناشي ازارتباط روحي وقلبي بينندة خواب با ولايت دارد واين حب و عشق به ولايت درخواب به سيماي سيّد ظهور مي كند. وجود مقدس امام عصر ارواح من سواه فداه به صور نوراني و روحاني مختلفي درخواب ظاهر مي شوند كه يكي از اين صور، سيماي سيّد است وگاهي هم حضرت به سيماي دل آراي خويش دل بينندة خواب را مي ربايند. البته بايد توجه نمود كه ديدن هر سيدي در خواب تعبير به رؤيت حضرت بقيه ا…الاعظم ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء،‌نمي گردد. ولي گاهي چنين است. عزيز دل، اعمال روزانة ما، سكنات وحركات ما، گفتار ورفتار ما درآنچه درعالم خواب مي بينيم تأثير دارد. اگر چشم سر كنترل شود ودربيداري پردة عفت خويش را پاره نكند حتماً چشم دل در خواب به رؤيت آن يوسف مه رخ نائل مي گردد. خداوند به ما وشما چنين توفيقي راعنايت فرمايد.
پاسخ قسمت دوم سؤال شما اين است كه خواب ها كلاً به سه دسته تقسيم مي شود، نوعي القائات شيطاني است كه معمولاًُ موجب غم واندوه مي شوند، قسمتي رؤيا هاي صادقه است كه درآن بشارتهايي براي مؤمنين است ومنشأ هدايت هايي خواهد بود وقسمتي از خواب هم پريشان و بدون محتواي مشخص است ومانند قسمت دوم تعبير پذير نيست واحتمالاً عكس العمل كارهاي روزانه افراد است.
صرف نظر ازآنچه كه ذكر كرديم درمورد سؤال شما در تقويت مباني اعتقادي آمده است :
حقيقت مطلب اين است كه ما چند جور خواب داريم :
دسته ول : آن خوابهايي است كه درقرآن آمده با تعبير : “اضغاث احلام؛ خوابهاي پريشان” آمده است وقتي عزيز مصر آن خوابها را ديد، معبرين را طلبيد كه خواب مرا تعبير كنيد وآنان نفهميدند وگفتند : اين خوابهاي پريشان است و ما نمي‌توانيم آنها راتعبير كنيم.

دستة‌ دوم : آن خوابهايي هستند كه عكس العمل ناراحتيهاي انسان است كه او در بيداري يا متوجه اين ناراحتي است ويا متوجه نيست. گاهي اصلاً انسان متوجه نيست ولي درعالم خواب، آن ناراحتي خود را به شكلي به انسان نشان ميدهد: مثلاً گفته اند شخصي خواب ديد كه سگي پاي او را گزيده است. كسي نتوانست خواب او راتعبير كند، پس ازمدتي درهمان محل گزيدگي، غدة سرطاني، ظاهر شد. معلوم مي شود درهمان موقع كه خواب ديده، اين بيماري شروع شده است ولي آن شخص در بيداري به واسطة‌سرگرميها واشتغالات متوجه آن ناراحتي نشده است، اما در خواب كه اعصاب و بدن راحتند، اين ناراحتي خودش را به صورت گازگرفتگي سگ نشان داده است.
دسته سوم : درروايات مابا تعبيرشيريني بيان شده است كه فرموده اند : “جزء من سبعين جزءً من النبوه” “1” اين خوابها يك جزء از هفتاد جزء نبوت است. انسان در خواب چيزهايي را دريافت مي كند كه يك نوع الهام است، شادي براي خيلي از شماها اتفاق افتاده وتجربه كرده باشيد؛ مثلاً شب يك قضية خوشحال كننده اي را در خواب مي بينيد كه درخارج تحقق پيدا مي كند. يا شخصي درخواب يك ناراحتي مي بيند وروز بعد آن ناراحتي برايش تحقق پيدا مي‌كند.
پس از اين سه دسته خوابها، دستة اول كه خوابهاي پريشانند، كنارگذاشته مي شوند ودو دستة ديگر بسيار ارزشمندند. خوابهايي كه واكنش ناراحتيهاي انسان است ودر بيداري به آنها توجه نمي شود، براي روانكاوها مفيدند؛ يعني آنان با مطالعه روي اين گونه خوابهايي كه عكس العمل ناراحتي هاي شخص هست مي توانند به حقايقي و ناراحتيهايي پي ببرند ودرصدد علاج ودرمان برآيند.
اما دسته سوم كه الهام به شخص است رؤياي صادقه هستند.
نوع سوم خواب يعني رؤياهاي صادقه براي مؤمنين به عنوان بشارت از جانب پروردگار عالم است. بوسيلة آن گاهي معارف الهي وگاهي حوادث را درك مي كند در ديدن رؤياي صادقه مسائلي مثل صداقت وراستگويي، طهارت و وضو هنگام خواب،ذكر خدا گفتن، در طول روز وخصوصاً شب هنگام وبالأخص هنگام خواب و پرهيز از تصور وخيال پردازي گناهان واموري كه خداوند ازانجام آنها نهي فرموده است. وامور ديگر، تأثير زيادي دارد.
روياهاي صادقه عمدتاً نياز به تعبير دارند، زيرا رؤياي صادق براي مؤمن درحكم كلام خداوند است كه او رامخاطب قرار داده است وفهم كلام الهي شرايطي را مي طلبد كه كمتركسي واجد آن است به چنين كساني معبرگفته مي شود،‌معبر از ظاهر رؤياي ديده عبور كرده وحقيقت وباطن آن را تفسير وبه اصطلاح تعبير مي كند، بنابراين براي هركسي نمي‌توان خواب راگفت تا تعبير نمايد .
اميدوارم توضيحات فوق براي شما مفيد باشد انشاءا…

1) بحارالانوار،61/177

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

مطالب مرتبط
1 نظر
  1. Avatar
    ناشناس می گوید

    بسیار توضیحات جامع و ارزشمندی بود. متشکرم

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.