چند نوع کلی داریم ؟

کلی
0 29

2 دقیقه

کلی دارای اقسام مختلفی است در یک تقسیم کلی پنج قسم است نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص که به کلیات خمس معروف می باشند و در یک تقسیم کلی منقسم می شود به کلی عقلی و منطقی و طبیعی که در سوال دیگر آن را مطرح ساختید .
کلی منطقی عبارت است از همان وصف کلیت و حیثیت اشتراک بین کثیرین و کلی طبیعی عبارت است از چیزی که دارای این وصف است مانند انسان و کلی عقلی مجموع صفت و موصوف مثل انسان کلی .
و مفهومی که قابل صدق بر کثیرین است افراد آن گاهی جدا مورد لحاظ می باشند این را کلی و عام استغراقی می گویند و گاهی مجموع افراد را باهم یک واحد لحاظ می کنند و حکم را روی آن می برند این را عام مجموعی می گویند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.