کلمه « توفی » و مشتقات آن چند بار در قرآن آمده و به چه معنی است ؟

توفی
0 26

3 دقیقه

کلمه « توفی » یا ضمایر صیغه های مختلف در قرآن مجید آمده است .
۱ – مصدر « توفاهم » در سوره نساء آیه ۹۷ ، ( یکبار ) .
۲ – مصدر « توفته » در سوره انعام آیه ۶۱ ( ۱ ) .
۳ – مصدر « توفتهم » سوره محمد ( ص ) آیه ۲۷ ( ۱ ) .
۴ – مصدر « توفیتنی » سوره مائده آیه ۱۷ ( ۱ ) .
۵ – مصدر « نتوفینک » سوره یونس آیه ۴۶ و سوره رعد آیه ۴۰ و سوره غافر آیه ۷۷ ( ۳ ) .
۶ – مصدر « تتوفاهم » سوره نحل آیه ۲۸ و آیه ۳۲ ( ۲ ) .
۷ – مصدر « یتوفی » سوره نحل آیه ۲۸و آیه ۳۲ ( ۲ ) .
۸ – مصدر « یتوفاکم » سورهئ انعام آیه ۶۰ سوره یونس آیه ۱۰۴ سوره نحل آیه ۷۰ ( ۳ ) .
۹ – مصدر « یتوفاهن » سوره نساء آیه ۱۵ ( ۱ ) .
۱۰ – مصدر « یتوفونهم » سوره اعراف آیه ۳۷ ( ۱ ) .
۱۱ – مصدر « توفنا » سوره آل عمران آیه ۱۹۳ و سوره اعراف آیه ۱۲۶ ( ۲ ) .
۱۲ – مصدر « توفنی » سوره یوسف آیه ۱۰۱ ( ۱ ) .
۱۳ – مصدر « یتوفی » سوره حج آیه ۵ و سوره غافر آیه ۶۷ ( ۲ ) .
۱۴ – مصدر « یتوفون » سوره بقره آیه ۲۳۴ و ۲۴۰ ( ۲ ) .
کلمه « توفی » با صیغه های مختلف ۲۳ بار در قران به معنای مرگ و دریافت روح به کار رفته است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.