آیا حزب کمونیسم جایی درایران دارد اگر ندارد پس چرا دولت با ایجاد تبعیض وتضاد طبقاتی درمیان مردم، ملت را به سوی دوگانگی سوق می دهد، یعنی قشر ثروتمند، ثروتمندتر وقشر فقیر، فقیرتر می شود؟آیا اهداف حزب کمونیسم رساندن صدای کارگر به جامعه نمی باشد؟ آیا کمونیسم مردم فقیر را زیرپوشش خود قرار نمی دهد؟ آیا در کمونیسم تضاد وتبعیض درعموم مردم وجود دارد؟

پاسخگویان
0 16

4 دقیقه

این سؤال درواقع دوسؤال است که به ترتیب زیر جواب داده می شود :

۱- پیدا شدن تبعیض وفاصله طبقاتی درجامعه ازنظر اقتصادی به دلیل اختلاف سطح درآمدها واختلاف ارزش خدمات که افراد جامعه ارائه می دهند وبه دلیل اختلاف سطح علمی ومهارتهای فنی افراد با یکدیگر و…یک امر طبیعی است . ودرهمه جوامع بشری بدون استثناء وجود داشته ودارد. اما آنچه مهم است وجود برنامه ریزی صحیح برای کم کردن این فاصلههاست تا این فاصله طبقاتی به حد متعادل ومنطقی وعادلانه خود برسد وتبعیضات ناروا برطرف گردد. که دراین زمینه علیرغم وجود برنامه های مفید ومؤثر در مکتب اقتصادی اسلام واجرا شدن بخشهایی از آن درجامعه، به دلیل عملی نشدن بسیاری از این برنامه ها وگاهی دامن زدن به این تبعیضات ناروا توسط بخش خصوصی ودستگاههای حکومتی، شاهد نارسائی های موجود هستیم. البته منشأبرخی عملکردهای اشتباه متأثر بودن برخی افراد وصاحب نظران ازمکاتب غیر اسلامی است که خوشبختانه ازجایگاه قوی وبالایی برخوردار نیستند.

۲- هرچند شعارحزب کمونیسم دفاع از طبقه کارگر است ولی محرومین جامعه منحصر به کارگران نیستند، مضافاً براینکه همین شعارهم درحکومتهای کمونیستی مانند شوروی سابق وسایرکشورهای کمونیستی،توخالی ازآب درآمد. وبه دلیل ناکارآمدی مکتب اقتصادی کمونیسم وایجاد دیکتاتوری وخفقان بیش از حد دراتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی نهایتاً این ابرقدرت دوم دنیا ازهم پاشید ودرزمان حاضر، این ظرز تفکر طرفدار چندانی ندارد. مخصوصاً که پایه های اعتقادی آن براساس ماتریالیسم (اصالت ماده) وانکار خدا وبی دینی استواراست.درصورت تمایل برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب درباره مارکسیسم وکتاب علل گرایش به مادیگری ازاستاد شهید مرتضی مطهری مراجعه فرمائید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.