چگونه می شود که قضا وقدر الهی تغییر کند؟ واین تغییر منافاتی با علم خدای متعال ندارد؟

پاسخگویان
0 9

4 دقیقه

بعنوان مقدمه یادآور می شویم که پاسخ مفصل به شبهه ای از این قبیل وقت وفرصت و مطالعه بیشتر پرسشگر محترم رامی طلبد ودراین مختصر پاسخ نمی گنجد اما ازباب تشویق وراهنمایی جنابعالی مطلب ذیل نقل می شود :

درخصوص سؤال شما می توان اجمالاً به عرض شما رساند که قضا وقدر الهی یعنی حقیقت یافتن یک کار درصورتی که علت واسباب آن حتمی شده باشد، و می دانیم که یکی از اجزاء واسباب حتمی شدن کارهای انسان، ضمیمه شدن اراده واختیار اوست به این معنی که اختیار انسان، خود نیز از مظاهر قضا وقدر الهی است وخداوند متعال چنین مقدر کرده که انسان موجودی مختار باشد. پس اگر کسی با اراده واختیار خود، دعائی بنمایدویا صدقه ای بدهد ویا کارنیکی انجام دهد وضع زندگی اوبهبود می یابد یعنی پی آمد کارهای خوب وبد انسان درتغییر سرنوشت او، یکی ازقضا وقدرهای کلی وثابت به شما می رود چنانچه آیات وروایت فراوانی به آن اشاره دارند مثلاً درقرآن کریم آمده که : ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون ۱ یعنی استغفار به رفع عذاب می انجامد، ویا درجائی دیگر می فرماید : ولوأن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ۲ رعایت تقوی ازعوامل نزول برکات الهی است، بنابراین تغییر سرنوشت به دست خود انسان، از قضا وقدر های الهی است، خداوند متعال چنین خواسته است لیس للانسان الا ما سعی۳وبرای آدمی جز آنچه بسعی خود انجام داده نخواهند بود، پس این تغییر هیچ منافاتی با علم خدای متعال ندارد.۴

سوره انفال/۳۳(۳)سوره نجم/۳۹

سوره اعراف/۹۶ (۴) با استفاده ازنشریه صباح،شماره اول،ص۵۸

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.