شرایط صحیح بودن وضو به چه شکل است؟

پاسخگویان
0 8

12 دقیقه

دیدگاه مراجع محترم دراین باره در بعضی مسائل اختلافی هست، وباید هرکس به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نموده وعمل نماید. پاسخ شما طبق دستور توضیح المسائل امام خمینیره بدین شرح می باشد.

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است :

شرط اول : آن که آب وضو پاک باشد.

شرط دوم : آن که مطلق باشد.(یعنی مضاف نباشد)

مسأله ۲۶۵ ـ وضو باآب نجس وآب مضاف باطل است، اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن رانداند یا فراموش کرده باشد، واگر باآن وضو نمازی هم خوانده باشد باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.

مسأله ۲۶۶ ـ اگر غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است، بایدتیمم کند، واگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود و وضو بگیرد.

شرط سوم : آن که آب وضو مباح باشد. وهمچنین بنابراحتیاط باید فضایی که درآن وضو می گیرد مباح باشد، اگرچه اباحه فضا لازم نیست.

مسأله ۲۶۷ ـ وضو با آب غصبی وباآبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، حرام وباطل است (ولی اگر سابقاً راضی بوده وانسان نمی داند که از رضایتش برگشته یا نه، وضو صحیح است). ونیز اگر آب وضو از صورت ودستها در جای غصبی بریزد، وضوی او صحیح است.

مسأله ۲۶۸ ـ وضو گرفتن ازحوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای محصلین

همان مدرسه، در صورتی که معمولاً مردم از آب آن وضو بگیرند اشکال ندارد. مسأله ۲۶۹ ـ کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که درآنجا نماز می خوانند، نمی تواند از حوض آن وضو بگیرد، ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی خواهند درآن نماز بخوانند از حوض آن وضو می گیرند می تواند ازحوض آن وضو بگیرد.

مسأله ۲۷۰ ـ وضو گرفتن از حوض تیمچه ها ومسافرخانه ها و مانند اینها برای کسانی که ساکن آن جاها نیستند، با آب آنها وضو بگیرند.

مسأله ۲۷۱ ـ وضو گرفتن درنهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال ندارد ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط واجب آن است که با آب آنها وضو نگیرند.

مسأله ۲۷۲ ـ اگر فراموش کند آب، غصبی است وبا آن وضو بگیرد صحیح است.

شرط چهارم : آن که ظرف آب وضو مباح باشد

شرط پنجم : آن که ظرف آب وضو طلا ونقره نباشد.

مسأله ۲۷۴ ـ اگر در حوضی که مثلاً یک آجر یا سنگ آن غصبی است وضو بگیرد صحیح است ولی اگر وضوی او تصرف در غصب حساب شود گناهکار است.

مسأله ۲۷۵ ـ اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند، وضو گرفتن درآن حوض ونهر اشکال ندارد.

شرط ششم : آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن، پاک باشد.

مسأله ۲۷۶ ـ اگر غیر ازاعضای وضو جایی از بدن نجس باشد وضو صحیح است ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد اولی آن است که اول آن راتطهیر کند بعد وضو بگیرد.

شرط هفتم : آن که وقت برای وضو ونماز کافی باشد

شرط هشتم : آن که به قصد قربت یعنی : برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد واگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری بگیرد باطل است.

شرط نهم : آنکه وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد، یعنی : اول صورت وبعد دست راست وبعد دست چپ را بشوید وبعد ازآن سر وبعد پاها را مسح نماید وباید پای راست را پیش از پای چپ مسح کند واگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.

شرط دهم : آن که کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهد

مسأله ۲۸۴ ـ اگر کارهای وضو را پشت سر هم بجا آورد، ولی بواسطه گرمای هوا یا حرارت زیادبدن ومانند اینها رطوبت خشک شود، وضوی او صحیح است.

مسأله ۲۸۵ ـ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد ازشستن صورت ودستها چند قدم راه برود وبعد سر وپا را مسح کند، وضوی او صحیح است.

شرط یازدهم : آن که شستن صورت ودستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد، یا دررساندن آب به صورت ودستها و مسح سر وپاها به او کمک نماید، وضو باطل است.

مسأله ۲۸۷ ـ هرکدام از کارهای وضو را می تواند به تنهایی انجام دهد نباید درآن کمک بگیرد.

شرط دوازدهم : آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

مسأله ۲۸۹ ـ اگر رساندن آب به صورت ودستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر ازآن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.

شرط سیزدهم : آن که دراعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.

مسأله ۲۹۰ ـ اگر می داند چیزی به اعضاء وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه، بایدآن را برطرف کند یا آب را به زیرآن برساند.

مسأله ۲۹۱ ـ اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند بایدبرای وضو آن چرک را برطرف کنند ونیزاگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.

مسأله ۲۹۴ ـ جایی را که باید شست ومسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن مانع ازرسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد، وهمچنین است اگربعد از گچکاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمینماید بر دست بماند، ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می رسد یا نه باید آنها را برطرف کند.

علاوه بر شرایط مذکور باید شرط نیت را نیز اضافه کنیم که در واقع شرط صحت تمام عبادات است.

ما خدمت شما بعضی مسائل وضو را که مهم بود عرض کردیم امیداست برای اطلاع بیشتر به مسائل وضو در رساله مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.

منابع : توضیح المسائل امام خمینیره، وتوضیح المسائل مراجع،مسائل ۲۹۴الی ۲۶۵

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.