وظیفه پدر ومادر نسبت به فرزندشان که نماز نمی خواند چیست؟

پاسخگویان
0 7

16 دقیقه

از اینکه محققان این مرکز را صالح برای پاسخگویی دانسته اید سپاسگزاری می نماییم. امیدواریم بتوانیم به اعتماد شما پاسخگوباشیم.

پد رومادر درحقیقت قبل از سن بلوغ و تکلیف وظایفی دارند که اگر به نحوصحیحی انجام داده باشند درزمان تکلیف نتیجه آنرا به عینه مشاهده خواهند کرد. مهم ترین راه برای نماز خواندن و هر عمل دیگر دینی آن است که ازهمان ابتدای کودکی وحتی قبل از تولد فرزند دردستور کار والدین قرار گیرد. اگر پدر ومادردر نوع خوراک و پوشاک خود حدود شرعی را مراعات کنند و نطفه کودک از حلال بسته شود، پس از تولد نیز در شیر دادن و تغذیه او به حلالیت آنچه می خورد دقت نمایند. اگر خودشان به نماز وعبادات توجه وعنایت داشته باشند فرزند از آنچه می بیند تقلید خواهد کرد وروح عبادت وبندگی دروجود او زنده خواهد شد. اگر در سنین ۶-۷ سالگی ترغیب وتشویق به اقامه نماز بشود وگاهی به همراه والدین به مسجد برود واحیاناً از مسجد نیز خاطره خوشی پیدا کند دردوران بلوغ با اشتیاق وعلاقه مندی به عبادت و پرستش خواهند پرداخت. دراین شرایط پدر ومادر تنها اوقات نماز را ـ درصورت غفلت ـ یاد آور می شوند. حضرت علی(ع) دراهمیت تربیت دردوران کودکی خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) می فرماید : قلب کودک مانند زمین بی گیاه است، هرچه بر او عرضه شود می پذیرد. به همین جهت من پیش از اینکه قلب تو سخت شود ودلت مشغول گردد، به تربیت تو اقدام نمودم.۱

اگر کودک دردوران خردسالی به امری عادت کند (چه خوب وچه بد)، این عادت به آسانی خلل پذیر نیست. اگر کودک درخردسالی به روشهای نیکو و رفتارهای خوب انس وعادت پیدا کند، این عادت دراو مستمر وبلکه رو به رشد وافزایش خواهد

بود. واگر کودک در این دوره مهمل گذاشته شود وبه روشهای ناپسند خوبگیرد، انتقال او از این عادات به عادات پسندیده برای اولیاء بسیار دشواراست.

بنابراین آموزش تکالیف دینی وازجمله نمازرا نمیتوان تا سن بلوغ به تأخیر انداخت. باید انسان از کودکی به انجام عبادات وتکالیف دینی عادت کند تا درسن بلوغ به آنها رغبت پیدا کند.اگر پدر ومادر خود نماز خوان باشند، با این برنامه میتوانند فرزند خویش را تدریجاً به نمازخواندن عادت دهند، بطوری که وقتی به سن بلوغ رسید خود به خود وبدون فشار نماز بخواندوازانجام آن لذت ببرد. اما اگر پدرومادر به بهانه این که هنوزفرزندآنها به حد تکلیف نرسیده است، به نماز خواندن او اعتنا نکنند وتا سن بلوغ آنرا به تعویق بیندازند، انجام این عبادت درسن بلوغ برای نوجوان دشوار خواهد بود ویا اصلاً زیر بار آن نخواهد رفت. واگر هم نماز خوان بشود، چندان تقیدی به آن نخواهد داشت وبااندک بهانه ای ممکن است آنرا ترک نماید. زیرا عملی که از کودکی، برای کودک عادی نشده باشد، عادت کردن به آن دشوار خواهد بود.

امام صادق (ع) می فرماید :

وقتی کودک به سن سه سالگی رسید به او امر کن هفت بار لااله الا للهبگوید، درسه سالگی به او تعلیم بده هفت بار بگوید محمد رسول الله، وپس از ۴ سالگی امر کن هفت مرتبه بگوید : صلی الله علیه وآله، در پنج سالگی بگو رو به قبله بایستد وسجده رابه او بیاموز، درشش سالگی بگونماز بخواند، درهفت سالگی وضو را به او بیاموز، درنه سالگی اورا بطور جدی وادار به نماز خواندن کن. ۲

تحولات انقلابی دوران بلوغ، تمام فطریات نهفته دروجود جوانان راآشکار می کند وبه همه استدادهای طبیعی جامه فعلیت می پوشاند. با فرارسیدن بلوغ، از یک طرف خواهشهای غریزی دروجود جوانان شکفته می شود واز طرف دیگر تمایلات روحانی ووجدان اخلاقی درضمیرشان بیدار می گردد. همانطور که انگیزه غرائز، جوانان را به اعمال وخواهشهای نفسانی تحریک می کند، کششهای روحانی، آنان را به ارضای تمنیات معنوی وا می دارد. دوران بلوغ و جوانی، دوران بروز احساسات مذهبی وشکفته شدن تمایلات ایمانی واخلاقی است. جوانان بطور فطری مایلند از مبدأ عالم باخبر شوند، خداوند خالق را بشناسند واو را پرستش کنند. تمایل طبیعی نوجوانان به فضیلت اخلاقی وانصاف و پاکی و پاکدامنی بقدری شدید است که اگر درمحیط خانواده و مدرسه ازاولیاء ومربیان رفتار ظالمانه وغیر انسانی مشاهده کنند، بشدت خشمگین می گردند ولب به اعتراض می گشایند وآنها را بشدت ملامت می کنند.

تمایل فطری به ایمان واخلاق دردوران بحرانی بلوغ، یکی از بهترین ونیرومندترین پایگاههای تربیتی نسل جوان است. والدین ومربیان باید ازاین تمایل فطری وکشش روحانی استفاده نمایند وآنرا همواره درضمیر جوانان زنده وبیدار نگاه دارند وبرنامه های تربیتی خود رابراساس این تمنای طبیعی استوار سازند.

اولیای نوجوانان مکلف اند فرزندان خود را به فراگرفتن فرائض ووظایف مذهبی تشویق کنند وآنان را افرادی با ایمان ودرستکار پرورش دهند. امام صادق (ع) فرمود :

احادیث اسلامی را به نوجوانان خود بیاموزید و درانجام این وظیفه تربیتی تسریع نمایید پیش از آنکه مخالفان گمراه برشما پیشی گیرند وسخنان نادرست خویش را درضمیر پاک آنان جای دهند وگمراهشان سازند.۳

برادرارجمند اکنون با توضیحات ارائه شده تصور می کنیمتا حدودی اهمیت و چگونگی تعامل با فرزندان درخصوص

مسایل مذهبی را روشن ساخته ایم. تصورما این است که چنین فرزند تارک الصلاتی در سنین جوانی قرار دارد بنابراین می توان با استفاده از فطرت غنی ومستحکم الهی او با درایت وتدبیر او را به سوی عبادت وبندگی سوق داد.باید :با وی رابطه دوستانه وصمیمی برقرارکرد وبا بهره مندی از زمینه های خدایی وحق گرایی او بالطافت وظرافت خاصی اورا به سوی مبدأ متعالی حق رهنمون ساخت. اینگونه جوانان احتمالاً درباورها واعتقادات خویش دچار نقصان هستند. اگر باور وایمان به خداومعاد وجود نداشته باشد یا تشکیک وتردید درمعاد و قیامت وحساب وکتاب داشته باشد، طبیعی است که به پرستش معبود روی نخواهد آورد. اما اگر از این جنبه ها ضعف نداشته باشد احتمالاً ترک نماز از روی کاهلی وتنبلی باشد که باید با برنامه ریزی ومشاوره این حالت را برطرف کرد.

برادر عزیز تربیت،کار بسیار سخت وطاقت فرساست ومربیان(والدین) باید از سعه صدر فراوانی برخوردار باشند. برای تربیت افراد نمی توان یک نسخه واحد پیچید چرا که هر فرد ویژگیهای منحصر به فرد خود رادارد باید این ویژگیها را شناخت وبا استفاده از آنها به تربیت وهدایت فرد مبادرت ورزید. چنانچه با تعمق وتفکر وتدبر وبرقراری رابطه دوستانه، قرار دادن فرد درمسیر درک وفهم اهمیت وضرورت عبادت وپرستش نتوان فرد را به سوی مقصد والای خدای سوق داد لاجرم باید از مشاوران خبره بهره مند شد تا با شناخت ویژگیهای فرد به هدایت وارشاد فرد مبادرت ورزند.

پرسشگر گرامی چنانچه توضیحات ارائه شده واندیشه وتدبیرتان دراین خصوص راه به جایی نبرد می توانید با مشاوران مؤسسه تماس بگیرید وبا مشاوره حضوری وطرح مشکل از آنان استمداد بطلبید.استحضار دارید که هدایت وراهنمایی افراد بدون شناخت خصوصیات، ویژگیها، شرایط سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی، معاشرتها و… تقریباً غیر ممکن است آنچه برای مشاوره غیر حضوری امکان پذیر است این است که اصول و زمینه های فطری وویژگیهای کلی وعمومی را متذکر شود واولیاء گرامی با استناد به این اصول ومعیارها وتطبیق آن باشرایط و ویژگیهای تربی به هدایت وارشاد وی بپردازند.

(۱) وسایل الشیعه،ج ۱۵، ص ۱۹۷

(۲) بحار الانوار،ج۲۳، ص ۱۱۴ـ۱۱۳ چاپ جدید

الکافی، ج۶،ص۴۷

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.