آشنایی با داروی CLOBAZAM

0 33

CLOBAZAM
موارد مصرف کلوبازام برای درمان کمکیصرع و اضطراب (مصرف کوتاه مدت تجویز میگردد مکانیسم اثر این دارو با تحریکگیرندههای گابا موجب تقویت اثر مهاریاین واسطه شیمیایی در سیستم اعصابمرکزی میگردد در نتیجه موجب تضعیففعالیت تشنجی کانونهای صرع در مغزمیگردد فارماکوکینتیک این دارو از راه خوراکیبخوبی جذب و در کبد متابولیزه میشودمتابولیتهای آن از طریق ادرار دفعمیشوند موارد منع مصرف در صورت تضعیفتنفس نارسایی حاد تنفسی و نارساییشدید کبدی کلوبازام نباید مصرف شود هشدارها ۱ در موارد زیر این دارو باید بااحتیاط فراوان تجویز شود بیماریتنفسی ضعف عضلانی (بخصوصمیاستنیگراو)، اختلال شدید شخصیتی وپورفیری ۲ از مصرف طولانی مدت این دارو و ازقطع ناگهانی مصرف آن نیز باید اجتنابشود ۳ در درمان اضطراب نباید از این دارو بهتنهایی استفاده کرد، ضمن آنکه بایستیمدت تجویز آن بعنوان داروی ضداضطراب کوتاه باشد ۴ در درمان اضطراب کودکان فقطموقعی که شدید و ناشی از ترس بوده ومنجر به بیخوابی گردد، این دارو تجویزمیشود ۵ مصرف این دارو توسط کسانی کهدارای اختلال شخصیتی هستند، ممکناست موجب وابستگی گردد عوارض جانبی خوابآلودگی توهم عدمتعادل (بخصوص در سالمندان ،فراموشی وابستگی افزایش حالتتهاجمی (بصورت متناقض ، گهگاهسردرد، سرگیجه کمی فشار خون اختلالگوارشی بثورات جلدی اختلال دید وتغییر میل جنسی از عوارض جانبی ایندارو هستند تداخلهای دارویی مصرف همزمان ایندارو با داروهای هوشبر، داروهای ضددرد شبه تریاک داروهای ضد افسردگی وضد جنون آنتیهیستامینها، داروهایمسدد گیرنده آلفا آدرنرژیک و باکلوفنموجب افزایش اثر سداتیو میشودسایمتیدین با مهار متابولیسم این داروموجب افزایش غلظت پلاسمایی و اثرسداتیو آن میشود اریترومایسین ایزونیازید، کتوکونازول و ریفامپین باافزایش متابولیسم کبدی این دارو موجبکاهش غلظت پلاسمایی آن میشوند ایندارو موجب افزایش اثر کاهنده فشار خونداروهای ضد زیادی فشار خون میگردداین دارو با اثرات لوودوپا ضدیت میکند نکات قابل توصیه این دارو با ایجادخوابآلودگی بر انجام کارهایی که نیاز بهمهارت دارند مثل رانندگی تأثیر میگذارد مقدار مصرف مصرف میشود مقدار مصرف درسالخوردگان mg/day 30 میلیگرم و حداکثر ۶۰ – بزرگسالان در درمان صرع و اضطراب ۲۰ است mg/day 20-10 کودکان در کودکان با سن بیشتر از ۳ سالحداکثر تا نصف مقدار مصرف بزرگسالانتجویز میشود اشکال دارویی Tablet 10 mg.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.