اطلاعات دارویی Human Normal Immunoglobul

0 51

Human Normal Immunoglobul
ایمونوگلوبین نرمال
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) نقص ایمنی اولیه (IVIG).
Pan globulin, Carimune
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 200 وریدی ماهانه. می‌توان دوز را تا حداکثر mg/kg 300 افزایش داد و یا دفعات مصرف را بیشتر نمود.
Gammagard S/D
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 400-200 وریدی و سپس دوزهای ماهانه mg/kg 100.
Gamunex
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 600-300 وریدی هر ۴-۳ هفته.
Iveegam EN
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 200 وریدی ماهانه. می‌توان میزان مصرف را تا حداکثر mg/kg 800 افزایش داد و یا دفعات مصرف را افزایش داد.
Octagam
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 600-300 وریدی هر ۴-۳ هفته.
Polygam S/D
بزرگسالان و کودکان: ابتدا با mg/kg 400-200 وریدی شروع شود و سپس ماهانه mg/kg 100 وریدی.
ب) نقص اولیه تولید آنتی بادی مانند آگاماگلوبینمی یا هیپوگاماگلوبینمی در بیمارانی که در ریسک ابتلا به عفونت هستند.
Gammar PIV
بزرگسالان: mg/kg 400-200 انفوزیون وریدی هر ۴-۳ هفته.
نوجوانان و اطفال: mg/kg 200 وریدی هر ۴-۳ هفته.
Venoglobulin S
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 200 وریدی ماهانه، می‌توان آن را تا mg/kg 400-300 افزایش دارو یا دفعات مصرف را افزایش داد.
پ) ترومبوسیتوپنیک پورپورا ایدیوپاتیک (IVIG).
Carimune, Panglobulin
بزرگسالان و کودکان: mg/kg 400 وریدی روزانه به مدت ۵-۲ روز مداوم. حداکثر میزان مصرف g/kg/day 1 می‌باشد.
Polygam S/D, Gammagard S/D
بزرگسالان و کودکان: g/kg 1 وریدی. در صورت نیاز می‌توان تا سه روز در روزهای متناوب این دارو را تکرار کرد.
Gamunex
بزرگسالان و اطفال: g/kg 1 وریدی روزانه برای دو روز پشت سر هم در صورتی که تعداد پلاکتها پس از دوز اول به طور مناسبی بالا آمده باشد می‌توان دوز بعدی را متوقف نمود یا می‌توان mg/kg 400 وریدی به مدت ۵ روز پیاپی تجویز نمود. دوز کلی g/kg 2 می‌باشد.
Venoglobulins S
بزرگسالان و کودکان: g/kg 2 وریدی به طور منقسم ظرف ۵ روز و یا کمتر تجویز شود. دوز نگهدارنده g/kg 1 وریدی تا رسیدن پلاکت‌ها به mm3 /000/30 در اطفال و به mm3 /000/20 در بزرگسالان می‌باشد.
ت) B-Cell CLL (IVIG).
بزرگسالان: mg/kg 400 از Gammagard S/Dو یا Polygam S/D به صورت وریدی هر ۴-۳ هفته تزریق شود.
ث) سندرم کاوازاکی جهت جلوگیری از آنوریسم شریان کرونر (IVIG).
Polygam S/D, Gammagard S/D
بزرگسالان و کودکان: تک دوز g/kg 1 و یا mg/kg/day 400 به مدت ۴ روز پیاپی ظرف ۷ روز از شروع تب تجویز شود.
همزمان mg/kg/day 100-80 آسپرین در ۴ دوز منقسم استفاده شود.
Venoglobulin S, Iveegam EN
بزرگسالان و کودکان: تک دوز g/kg 2 وریدی ظرف ۱۰ ساعت و یا mg/kg/day400 برای ۴ روز پیاپی ظرف ۱۰ روز از شروع تب تجویز شود.
همزمان mg/kg/day 100 آسپیرین به مدت ۱۴ روز و سپس mg/kg/day 10-3 به مدت ۵ هفته داده شود.
ج) مواجهه با هپاتیت A (IG IM).
بزرگسالان و کودکان: ml/kg 02/0 (تا ml/kg 06/0) عضلانی هر چه سریعتر پس از مواجهه تزریق شود.
چ) مواجهه با سرخک (IG IM).
بزرگسالان و کودکان: ml/kg 25/0 عضلانی ظرف ۶ روز پس از مواجهه.
ح) پروفیلاکسی پس از مواجهه با سرخک (IG IM).
کودکان: ml/kg 5/0 عضلانی ظرف ۶ روز پس از مواجهه (تا نهایت ml 15).
خ) پروفیلاکسی واریسلا (IG IM).
بزرگسالان و کودکان: ml/kg 2/1-6/0 عضلانی به صورت تک دوز هر چه سریعتر پس از مواجهه.
د) مواجهه با سرخجه در سه ماهه اول بارداری (IG IM).
کودکان: ml/kg 55/0 عضلانی هر چه سریعتر پس از مواجهه (ظرف ۷۲ ساعت).
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو.
موارد احتیاط: سابقه بیماری قلبی ـ عروقی و یا اپیزودهای ترومبوتیک.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: ضعف، تب، سردرد، درد عضلانی، سردرد بسیار شدید که نیاز به بستری شدن دارد.
قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، نارسایی قلبی، سکته قلبی.
دستگاه گوارش: تهوع،‌ استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: نارسایی کلیه حاد، نکروز توبولی حاد،‌ نفروپاتی توبول پروگزیمال، نفروزاسموتیک.
عضلانی ـ اسکلتی: تنگی قفسه سینه، درد لگن، سفتی عضلات در محل تزریق.
تنفسی: دیسپنه، آمبولی ریه، آسیب ریه ناشی از تزریق.
پوست: اریتم، درد، بثورات جلدی.
سایر عوارض: آنافیلاکسی، لرز.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
بسته به دوز ایمنو گلوبولین، زمانی که باید بین مصرف این دارو و واکسن‌های ویروسی زنده فاصله گذاشت متغیر می‌باشد. به گایدلاین AAP مراجعه شود.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ایمنی: این دارو باعث ایمنی تسهیل شده از طریق افزایش تیتر آنتی‌بادی می‌گردد. مکانیسم افزایش پلاکت در بیماری ITP به طور کامل شناخته نشده است.
فارماکوکینتیک:
فارماکوکینتیک
جذب: جذب عضلانی کند است.
پخش: در فضای داخل عروقی و خارج عروقی پخش می‌شود.
متابولیسم: اطلاعی در دست نیست.
دفع: نیمه‌ عمر دفع ۲۴-۲۱ روز در بیماران با ایمنی طبیعی می‌باشد.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Injection: 100 mg/ml, 100ml, 100 mg/ml, 25ml, 100 mg/ml, 50ml, 120 mg/ml, 50ml, 50 mg/ml, 100ml, 50 mg/ml, 10ml, 50 mg/ml, 200ml, 50 mg/ml, 20ml, 50 mg/ml, 50ml, 50mg/ml, 100ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: سرم ایمنی.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بادی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری:
Flebogamma, Intratect, IV. Globulin S, Kiovig, Octagam, Sandoglobulin, Tegeline, Benglobin, Privigen, IG Vena, Beriglobin
ملاحظات اختصاصی
۱- سابقه بیمار از جهت حساسیت‌ها و واکنش به ایمن سازی بررسی شود. جهت کنترل آنافیلاکسی احتمالی اپی‌نفرین ۱:۱۰۰۰ باید در دسترس باشد.
۲- در صورت احتمال وقایع ترومبوتیک غلظت انفوزیون نباید بیش از ۵% و سرعت آن بیش از ml/kg/hr 5/0 باشد. در صورت تحمل می‌توان سرعت را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد.
Carimune, Panglobulin
۱- از یک فیلتر ۱۵ میکرونی استفاده شود. دارو با نرمال‌سالین، دکستروز ۵% و یا آب‌مقطر رقیق شود. سرعت انفوزیون ml/min 1-5/0 برای محلول ۳% می‌باشد. پس از ۳۰-۱۵ دقیقه می‌توان سرعت انفوزیون را تا ml/min 5/2-5/1 افزایش داد.
Gammagard S/D , Polygam S/D
۱- قبل از تزریق دارو به دمای اتاق برسد.
۲- بعد از آماده سازی محلول بیش از ۲ ساعت نگهداری نشود.
۳- برای تزریق از یک فیلتر ۱۵ میکرونی استفاده شود.
۴- دارو طبق دستورالعمل تزریق آن با آب‌مقطر رقیق شود تا غلظت ۵% و یا ۱۰% حاصل شود.
۵- سرعت انفوزیون در شروع ml/kg/hr 5/0 می‌باشد و می‌توان آن را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد. بیمارانی که محلول ۵% با سرعت ml/kg/hr 4 را تحمل می‌نمایند می‌توانند به جای آن از ‌محلول ۱۰% با سرعت ml/kg/hr 5/0 (قابل افزایش تا ml/kg/hr 8) استفاده نمایند.
Gammar P IV
۱- پس از اضافه کردن حلال به مدت ۵ دقیقه ویال به آرامی چرخانده شود (تکان داده نشود). زمان حل شدن ممکن است تا ۲۰ دقیقه به طول بینجامد. اگر تا سه ساعت پس از آماده سازی محلول تزریق نگردد باید دور ریخته شود.
۲- از یک فیلتر ۱۵ میکرونی برای تزریق استفاده شود.
۳- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان پس از ۳۰-۱۵ دقیقه آن را تا ml/kg/min 02/0 افزایش داد. حداکثر سرعت انفوزیون ml/kg/min 06/0 می‌باشد.
Gamunex
۱- این ترکیب با نرمال‌سالین ناسازگار است و فقط باید در صورت لزوم با دکستروز ۵% رقیق گردد.
۲- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 برای ۳۰ دقیقه اول شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان آن را به آهستگی تا ml/kg/min 08/0 افزایش داد.
Iveegam EN
۱- دارو با آب‌مقطر و یا حلال خود آن (در صورت همراه بودن با دارو) مخلوط گردد و برای تزریق از یک فیلتر ۱۵ میکرونی استفاده شود.
۲- سرعت انفوزیون ml/min 2-1 برای محلول‌های ۵% می‌باشد.
Venoglobulin S
۱- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 02/0-01/0 برای ۳۰ دقیقه شروع شود و سپس محلولهای ۵% تا سرعت ml/kg/min 04/0 و محلولهای ۱۰% تا سرعت ml/kg/min 05/0 در صورت تحمل افزایش داده شود.
Octagam
۱- در صورت استفاده از ست سرم از فیلتر ۲۰۰-۲/۰ میکرونی استفاده گردد.
۲- دارو با سایر داروها و یا مایعات وریدی مخلوط نگردد.
۳- بیشتر عوارض جانبی با سرعت بالای تزریق مرتبط هستند. در صورت بروز عوارض جانبی سرعت انفوزیون کم گشته و یا انفوزیون متوقف گردد. جهت ادامه درمان با سرعتی که بیمار تحمل می‌نماید تزریق انجام شود.
۴- در صورت تزریق عضلانی از ناحیه گلوتئال استفاده شود. دوزهای بالای ۱۰ میلی‌لیتر به صورت منقسم در محل‌های متعدد تزریق گردد.
۵- دارو پس از آماده سازی هر چه سریعتر تزریق شود.
۶- ایمن گلوبولین نباید جهت پروفیلاکسی هپاتیت A در صورتی که ۶ هفته و یا بیشتر از زمان مواجهه و یا شروع علائم گذشته باشد استفاده شود.
۷- سرعت شروع انفوزیون mg/kg/hr 30 برای ۳۰ دقیقه اول می‌باشد. در صورت تحمل می‌توان سرعت انفوزیون را برای ۳۰ دقیقه دوم تا mg/kg/hr 60 افزایش داد. در صورت تحمل این میزان برای ۳۰ دقیقه سوم می‌توان سرعت را تا mg/kg/hr 120 افزایش داد. در صورت تحمل سرعت انفوزیون می‌تواند تا حداکثر mg/kg/hr 200 افزایش داد.
۸- در بیمارانی که در ریسک نارسایی کلیه می‌باشند سرعت انفوزیون باید کمتر از mg/kg/hr 200 باشد.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی موجود نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.