نام مبارک حضرت ابراهیم غ چند بار در قرآن تکرار شده است، در چه سوره هایی؟

0 20

با توجه به این که حضرت ابراهیمغ یکی از پیامبران اولی العزم و بزرگ است و بت شکن میباشد، قرآن کریم، داستان زندگی او را در چندین سوره بیان کرده است. دانستن تعداد تکرار نام آن حضرت در قرآن کافی نیست، شایسته است ما داستان زندگی ایشان ـ که سراسر درس توحید است ـ بخوانیم و از آن پند بگیریم. امید است در ارتباطهای بعدی از معارف قرآن و درسهایی که از زندگانی پیامبران میتوان گرفت، پرسش نمایید.

نام مبارک حضرت ابراهیمغ ۶۹ بار در قرآن کریم تکرار شده است.

سوره بقره، آیههای ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۰، ۲۵۸، ۲۶۰٫

سوره آلعمران، آیههای ۳۳، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۸۴، ۹۵، ۹۷٫

سوره نسأ، آیههای ۵۴، ۱۲۵، ۱۶۳٫

سوره انعام، آیههای ۷۴، ۷۵، ۸۳، ۱۶۱٫

سوره توبه، آیههای ۷۰، ۱۱۴٫

سوره هود، آیههای ۶۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶٫

سوره یوسف، آیههای ۶، ۳۸٫

سوره ابراهیم، آیه ۳۵٫

سوره حجر، آیه ۵۱٫

سوره نحل، آیههای ۱۲۰، ۱۲۳٫

سوره مریم، آیههای ۴۱، ۴۶، ۵۸٫

سوره انبیأ، آیههای ۵۱، ۶۰، ۶۲، ۶۹٫

سوره حج، آیههای ۲۶، ۴۳، ۷۸٫

سوره شعرأ، آیه ۶۹٫

سوره عنکبوت، آیههای ۱۶، ۳۱٫

سوره احزاب، آیه ۷٫

سوره صافات، آیههای ۸۳، ۱۰۴، ۱۰۹٫

سوره ص، آیه ۴۵٫

سوره شوری، آیه ۱۳٫

سوره زخرف، آیه ۲۶٫

سوره ذاریات، آیه ۴۵٫

سوره نجم، آیه ۳۷٫

سوره حدید، آیه ۲۶٫

سوره ممتحنه، آیه ۲۴٫

سوره اعلی، آیه ۱۹٫

در سورهها و آیات مختلفی از حضرت ابراهیمغ سخن به میان آمده است; بیان تمامی جزئیات از حوصله این پاسخ نامه خارج است. لذا به بیان عناوین و کلیات آن با ذکر نشانی به ترتیب سورهها اکتفا میکنیم:

سوره بقره:

۱٫ امامت اوج افتخار ابراهیم; (۱۲۴)

۲٫ ابراهیم، انسان نمونه; (۱۳۰ ـ ۱۳۲)

۳٫ دعاهای ابراهیم; (۱۲۶)

۴٫ احتجاجات ابراهیم; (۲۵۸)

۵٫ درخواست ابراهیم درباره کیفیت زنده شدن مردگان; (۲۶۰)

۶٫ بنای خانه کعبه به دست ابراهیم; (۱۲۷)

۷٫ جریان ابراهیم و صفا و مروه; (۱۵۸)

سوره آلعمران:

۱٫ مسلمان بودن ابراهیم; (۶۷)

سوره نسأ:

۱٫ مقام خلیل اللّه بودن ابراهیم از سوی خداوند; (۱۲۵ ـ ۱۲۶)

سوره انعام:

۱٫ مبارزه منطقی با بتپرستان; (۸۰ ـ ۸۳)

۲٫ نسبت ابراهیم با آزر; (۷۴)

۳٫ موهبت فرزندان صالح به ابراهیم; (۸۴ ـ ۸۷)

سوره توبه:

۱٫ وعده استغفار ابراهیم به آزر; (۱۱۴)

۲٫ خصوصیات ابراهیم; (۱۱۴)

سوره انبیأ:

۱٫ مهاجرت ابراهیم به اراضی مقدس (شام); (۷۱ ـ ۷۳)

۲٫ در آتش انداختن حضرت ابراهیم; (۶۸ ـ ۷۰)

۳٫ اسماعیل و اسحاق و فرزند ابراهیم; (۸۶ ـ ۸۵)

۴٫ مقابله ابراهیم با بتپرستان; (۵۱ ـ ۶۷)

سوره عنکبوت:

۱٫ ابراهیم دومین پیامبر اولواالعزم; (۱۶ ـ ۱۹)

۲٫ طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم; (۲۴ ـ ۲۵)

۳٫ بشارت فرزنددار شدن ابراهیم در سن پیری; (۳۱ ـ ۳۲)

۴٫ نبوت در دودمان ابراهیم; (۲۷)

سوره حج:

۱٫ اطلاق پدر مسلمین بر ابراهیم; (۷۸)

سوره ص:

۱٫ شخصیت ممتاز ابراهیم ; (۴۷)

سوره مریم:

۱٫ مبارزه منطقی با بتپرستان; (۴۲ ـ ۴۵)

۲٫ مواهب ابراهیم; (۴۶ ـ ۵۰)

۳٫ ویژگیهای ابراهیم; (۴۱)

سوره زخرف:

۱٫ درگیری ابراهیم با بتپرستان; (۲۶ ـ ۳۰)

سوره صافات:

۱٫ عذر ابراهیم برای شرکت در اجتماع ستارهپرستان; (۸۳، ۹۴)

۲٫ هدف ابراهیم از نگاه کردن به ستارگان در موقع دعوت مردم بابل; (۸۳ ـ ۹۴)

۳٫ آگاهی مردم بابل به علم نجوم; (۸۳ ـ ۹۴)

۴٫ مراسم عید مخصوص بتپرستان بابل و فرصتی برای ابراهیم; (۸۳ ـ ۹۴)

۵٫ رفتن ابراهیم به بتخانه و شکستن بتها; (۸۳ ـ ۹۴)

۶٫ بتپرستان و منظره وحشتناک بتخانه; (۸۳ ـ ۹۴)

۷٫ شکست نقشههای مشرکان; (۹۵ ـ ۱۰۰)

۸٫ دریایی از آتش برای ابراهیم; (۹۵ ـ ۱۰۰)

۹٫ مهاجرت ابراهیم; (۹۵ ـ ۱۰۰)

۱۰٫ تقاضای ابراهیم برای فرزند صالح; (۹۵ ـ ۱۰۰)

۱۱٫ رؤیای ذبح یگانه فرزند; (۱۰۰ ـ ۱۰۱)

۱۲٫ ابراهیم در قربانگاه، سخنان اسماعیل، ذبح عظیم، چگونگی حجیت خواب ابراهیم، وسوسههای شیطان در روح ابراهیم و بیاثر بودن آن، وسوسه شیطان به هاجر، دور کردن شیطان توسط ابراهیم به وسیله زدن سنگهای پی در پی و…; (۱۰۱ ـ ۱۱۰)

۱۳٫ ابراهیم و قلب سلیم; (۸۳ ـ ۹۴)

۱۴٫ ابراهیم بنده مؤمن خدا;(۱۱۱ ـ ۱۱۳)

سوره شعرأ:

۱٫ پرستش خدای واقعی، اعتراضات ابراهیم به بتپرستان، لجاجت بتپرستان، گفت و گوی ابراهیم با عمویش آزر; (۶۹ – ۸۲)

سوره حجر:

۱٫ مهمانان ناشناس; (۵۱ ـ ۶۰)

سوره ممتحنه:

۱٫ اسوه بودن ابراهیم برای همه; (۴ ـ ۶)

سوره نحل:

۱٫ پنج صفت از صفات ابراهیم و نتیجه این اوصاف; (۱۲۰ ـ ۱۲۴)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.