کیفیت نماز آیات و شرایط وجوب آن را بیان فرمایید

0 12

بله، نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت پنج رکوع دارد و به سه طریق خوانده میشود:
۱- بعد از نیت تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود. سپس سر از رکوع بردارد و دوباره یک حمد و یک سوره بخواند. باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
۲- بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد آیههای یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همینطور تا پیش از رکوع پنجم، سوره را تمام نماید و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام دهد.
۳- رکعت اول را به طریق اول بخواند و رکعت دوم را به طریق دوم، (توضیحالمسائل امامره، مسائل ۱۵۰۷ – ۱۵۰۹).
در ضمن پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم نماز آیات، مستحب است قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است، (همان، مسأله ۱۵۱۲).
نماز آیات به سبب چهار چیز واجب میشود:
۱٫ گرفتن خورشید،
۲٫ گرفتن ماه،
۳٫ زلزله (در موارد ذکر شده، ترسیدن شرط نیست)،
۴٫ رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ، در صورتی که بیشتر مردم بترسند (بنا بر احتیاط واجب)، (همان، مسأله ۱۴۹۱).

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.