فلسفه حرمت رقص چیست؟

0 15

غنا و موسیقی مطرب چون مهیج و تحریک کننده است و مناسب مجالس لهو لعب است، حرام شده است. رقص و پایکوبی – که معمولاً بعد از موسیقی حرام است – باعث تهیج و تحریک شهوت بوده و افکار فسادانگیز را توقیت میکند. حیا و عفت عمومی را از بین میبرد و کم کم ماهیت آدمی را تغییر داده و تمایلات و غرائز پنهان و غیر شرعی فرد را آشکا میسازد و او در هر نوع لباس پوشیدن و معاشرت و اعتقادات و… راه دیگری میگزیند.
کم کم افکار پلید شیطانی، جایگزین افکار رحمانی میگردد و در نهایت آدمی را از فضای نور و معنویت به فضای ظلمت و تاریکی سوق میددهد. از طرف دیگر آیا بهتر نیست که از وقت گرانمایه جهت آشنایی هر چه بیشتر به مسائل مختلف اسلامی استفاده کنیم؛ مخصوصاً برخی از آنها که نشاطانگیز نیز میباشد مانند مطالعه قصههای قرآن و تاریخ اسلام و حالات شخصیتهای اسلامی و… آیا صحیح نیست که یک مسلمان دهها سال بر او بگذرد و دست او از اطلاعات اسلامی تهی باشد!

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.