فلسفه حرمت رقص برای همجنس چیست؟

0 22

فقها در مورد رقص، دیدگاههای مختلفی دارند. برخی به جواز آن برای

همجنس و نیز زن برای شوهر، نظر دادهاند و برخی دیگر نیز تنها رقص زن

برای شوهر را مجاز دانستهاند. دلایل فقهی این دو دیدگاه، در کتابهای

مربوطه، موجود است. مستند کسانی که رقص را حرام دانستهاند، احادیثی

است که در آن از برخی امور از جمله ((رقص)) نهی شده است.

پیرامون دلیل عقلی و به تعبیر دقیقتر دلیل عقلایی یا فلسفه تحریم آن نیز

گفتنی است که فلسفه بعضی از احکام را باید در غایات و نتایجی که یک کار

به دنبال دارد، جست و جو کرد. از دیدگاه اسلام، چون انسان موجودی با

کرامت و دارای ارزش فوقالعاده است، بایستی تمام همت خود را مصروف

کمالخواهی کند و برای این منظور، زمینهها را فراهم ساخته و از آنچه که او

را از این هدف باز میدارد، پرهیز کند.

از جمله موانع جدی انسان در این راه، اشتغال به لهو و لعب و غفلتی

است که از این طریق عاید انسان میگردد. به همین منظور در شریعت الهی،

تمهیداتی برای جلوگیری از فرو رفتن فرد و جامعه، در منجلاب هوسها و

غفلتها، پیشبینی شده است که از جمله آنها، تحریم مسکرات، قمار و

رقص میباشد (رقص برای نامحرم).

البته ممکن است پرسیده شود که آیا چند دقیقه رقص، موجب غفلت

میگردد؟ بلی ممکن است یک حادثه چندان آثار مشهودی نداشته باشد;

ولی اگر چنین عادتهایی در جامعه فراگیر شود، جامعه به همان دامی

خواهد افتاد که اکنون بسیاری از جوامع بدان دچار شدهاند; یعنی، فرو رفتن

در غفلتها و شهوتها و بازماندن از مسیر کمال.

باز هم تاکید میکنیم که اگر ((نگرش وحی را به انسان و جهان)) نادیده

بگیریم، نه تنها تحریم رقص; بلکه بسیاری از محرمات دیگر نیز، توجیهپذیر

نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.