شرایط قسم شرعی چیست و قسم دروغ و از روی ناچاری چه حکمی دارد؟

0 10

اگر کسی قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند چنانچه عمدا

مخالفت کند باید کفاره بدهد; یعنی، یا یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر

کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد. و

کسی که قسم میخورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه و اگر

دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ است; ولی کفاره قسم را ندارد; ولی قسم

خوردن برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد یا

شری را بخواباند و قسم شرعی که ترک آن موجب کفاره است دارای چند

شرط است:

اول: شخصی که قسم میخورد باید عاقل، بالغ و از روی قصد و اختیار

قسم بخورد.

دوم: کاری که برای آن قسم خورده ترک واجب یا عمل حرام نباشد و یا

انجام آن در نظر مردم عاقلانه باشد.

سوم: قسم به یکی از اسامی خداوند باشد.

چهارم: قسم را به زبان بیاورد.

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.