شرایط قیام نماز چیست و اقسام آن کدامند؟

0 17

قیام دو قسم است رکنی و غیر رکنی. قیام رکنی آن است که اگر عمدایا

الاحرام و قیام متصل

سهوا کم و زیاد شود نماز باطل است و آن هنگام تکبیر

الاحرام باید در حال ایستاده بدون حرکت

به رکوع است. هنگام گفتن تکبیر

الاحرام را بگوید و قیام متصل

وبدون این که به جایی تکیه داده باشد تکبیر

به رکوع قیام قبل از رکوع است که باید قبل از این که به رکوع برود، در حال

ایستاده باشد و بعد به رکوع برود، ثمرهاش این است که اگر رکوع را فراموش

کرد و خواست به سجده برود و مقداری خم شده و یادش آمد که رکوع انجام

نداده نمیتواند در حال خمیده برای رکوع بایستد بلکه باید بایستد تا قیام

قبل از رکوع تحقق پیدا کند و بعد به رکوع برود والا نمازش باطل است.

اما قیام هنگام خواندن حمد و سوره یا تسبیحات رکن نیست و اگر سهوا

ترک شود یا سهوا حرکت کند یا به جایی تکیه کند نمازش صحیح است; ولی

حرکت عمدی یا نشستن عمدی یا تکیه دادن به چیزی نماز را باطل میکند

واین احکام مربوط به کسی است که میتواند ایستاده نماز بخواند. کسانی که

توان ایستادن ندارند احکام دیگری دارند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.