آیا برادران و خواهران فرزند رضاعی با فرزندان مادر رضاعی محرم هستند؟

0 10

اگر زنی بچهای را با شرایطی که بعدا ذکر میشود شیر دهد آن بچه یا بچه

هایی که از آن زن به دنیا آمدهاند یا به دنیا میآیند محرم میشود و نیز آن بچه یا

بچههای شوهر آن زن که شیر مال اوست هر چه پایین روند (مثل نوه) محرم

میشود. بنابر این هر کدام از بچههای پدر شما از زن عموی شما شیر خوردهاند

فقط همان بچهها به فرزندان عموی شما محرم هستند و نیز هر کدام از بچههای

عموی شما که از مادرتان شیر خوردهاند، تنها همان فرزند به فرزندان مادر و پدر

شما محرمند و بقیه فرزندان پدر و مادر شما و فرزندان عموی شما که از مادر

شما و زن عموی تان شیر نخوردهاند به یکدیگر محرم نیستند. به عبارت دیگر:

آن فردی که شیر خورده به تمام فرزندان شیر دهنده محرم میشود و نمیتواند با

آنان ازدواج کند. به عبارت روشنتر بقیه خواهر و برادرهای این فرد شیر خورده

با فرزندان شیر دهنده محرم نیستند و میتوانند با هم ازدواج نمایند. و اما شرایط

شیر دادن که علت محرم شدن است: ۱٫ بچه شیر زن زنده را بخورد. پس شیر زن

مرده علت محرمیت نمیشود; ۲٫ شیر آن زن از حرام نباشد. پس اگر شیر بچهای

که از زنا بدنیا آمده به بچه دیگر بدهند بچه به کسی محرم نمیشود; ۳٫ شیر از

ولادت باشد، بنابر این اگر پستان بدون تولد فرزندی شیر پیدا کند سبب محرمیت

نیست; ۴٫ بچه شیر را از پستان بمکد. پسر اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه

ندارد; ۵٫ شیر خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد; ۶٫ شیر از یک شوهر باشد

پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و

تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اول داشته باقی بماند. مثلا هشت دفعه از

شوهر اول وهفت مرتبه از شوهر دوم بچه را شیر دهد آن بچه به کسی محرم

نمیشود. ۷٫ بواسطه مرض بچه شیر را قی نکند و اگر قیکند بنابر احتیاط واجب

کسانی که بواسطه شیر خوردن به بچه محرم میشوند نباید با او ازدواج کنند و

نگاه محرمانه هم به او ننمایند; ۸٫ پانزده مرتبه یا یک شبانه روز کامل غذا یا شیر

کسی دیگر را نخورد; ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین شیر دادن غذا

خورده اشکال ندارد همچنین ۱۵ مرتبه شیر باید از یک زن بخورد و در بین پانزده

مرتبه شیر زن دیگر را نخورد. پس اگر ده بار شیر بخورد بنابر احتیاط واجب

شرایط باید رعایت شود; ۹٫ ۲ سال بچه تمام نشده باشد; پس اگر پیش از ۲ سال

هشت مرتبه و بعد از ۲ سال هفت مرتبه شیر بخورد به کسی محرم نمیشود; ولی

چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده ۲ سال گذشته باشد و بچهای را شیر دهد

احتیاط واجب در ترک ازدواج وترک معامله محرمیت است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.