مسافری که از روی جهل یا فراموشی حکم نمازش را تمام خوانده وظیفه اش چیست؟

0 20

الف) کسی که میداند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر بدون توجه

نماز را تمام بخواند نمازش باطل است و نیز اگر حکم مسافر را فراموش کرده

باشد اگر وقت هست باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا کند.

ب) مسافری که نمیداند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند نمازش

صحیح است. شما احتیاطا نمازهایی که تمام خواندهاید به صورت شکسته قضا

کنید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.