چگونه می توان خدا را شناخت و به عظمت او پی برد؟

0 19

زمانی انسان میتواند همیشه به یاد خدا باشد که دو سیر و حرکت راانجام دهد.
الف- حرکت و سیر فکری و نظری
ب – حرکت و سیر عملی
مقوله «الف» شامل شناخت خداوند و صفات او و حاکمیت بلامنازع ومقتدرانه اراده او بر سراسر هستی است. این شناخت مبتنی بر تفکر، تعقل،مطالعه و تحقیق است. آدمی یک بار برای همیشه بایستی با روش صحیح ومنطقی موضوع خدا را برای خود حل کند. وقتی به نتیجه مثبت رسید – همانگونه که بزرگان خرد و اندیشه رسیدهاند – نسبت و جایگاه خویش و خدا را درصحنه هستی ترسیم نماید.
پس از آن در خواهد یافت که در جهان حقیقتی بالاتر، ژرفتر و محکمتراز حقیقت «الله» نیست. لذا سر بر آستان او میساید و همواره یاد او در دل، برهمه چیز غلبه میکند.
پس میبایست سیر عقلانی و فکری را مبرهن و منطقی انجام داد وشبهات را از دل بیرون کرد، برای این منظور تفکر منظم و منطقی، شرطیضروری است. پیشنهاد ما آن است که دفتری را به این کار اختصاص دهید ویک یک مسائل خود را درباره خداوند نوشته و به حل آن بپردازید. البته ایندفتر را هیچ گاه نبندید و همواره آن را گشوده نگاه دارید، چرا که همواره آدمینیازمند تغذیه فکری و اصلاح و تکامل فکری است.
این مرحله را با مطالعه کتابهای مفید در این زمینه تکمیل فرمایید.
در مقوله «ب» برنامههایی عملی است که جان و نفس آدمی را برای نیل بهمقصود فراهم میکند. برخی از آنها عبارت است از :
۱- به پا داشتن نماز در وقتهای معین خود (اقم الصلوه لذکری)؛
۲- توجه کافی به عبادات و انجام صحیح و دقیق آن؛
۳- دوری از دل مشغولی ها و کارهای عبث و بیهوده؛
۴- شرکت در مجالس موعظه و نصیحت و یاد خداوند؛
۵- تلاوت قرآن با تدبر و توجه به معانی؛
۶- خواندن دعاهای مأثور با توجه به معانی آنها؛
۷- ذکر زبانی خداوند (مانند لااله الا الله ، لا حول ولاقوه الا بالله ، سبحانالله و …)؛

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.