چه کسانی از روزه به جز تشنگی و گرسنگی فایده و ثوابی نمیبرند؟

0 25

احادیث زیادی در اینباره از معصومانعلیهماالسلام داریم مبنی بر این که خیلی از روزهداران از روزه جز گرسنگی و تشنگی، چیزی دیگری عائدشان نمیشود. در نهجالبلاغه، حضرت علیع میفرماید: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظّما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء، حبّذا نوم الاکیاس و افطارهم (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت ۱۴۵٫)؛ بسا روزهداری که بهرهای جز گرسنگی و تشنگی از روزهداری ندارد و بسا شب زنده داری که از شب زنده داری چیزی جز رنج و بی خوابی به دست نیاورد! خوشا خواب زیرکان و افطارشان!. به عبارتی اینها جزء عبادتهای بی حاصل است. در روایت دیگری پیامبر گرامیصلی الله وعلیه وآله وسلم میفرماید: خمس یفطرن الصائم: الکذب و الغیبه و النمیمه و الیمینی الکاذبه و النظر بشهوه ( محجّه البیضاء، ج ۲ ص ۱۳۲، به نقل از آثار الصادقین، مرحوم احسانبخش، ج ۱۱ ص ۳۱۶، حدیث ۶٫ )؛ پنج خصلت روزه روزهدار را باطل میسازد: دروغ و غیبت و سخن چینی و قسم دروغ و نگاه شهوتآمیز .

از این روایات معلوم میشود چه بسار انسان در ماه مبارک رمضان روزه میگیرد، ولی در حال روزه، غیبت میکند یا دروغ میگوید و یا سخن چینی میکند و یا قسم دروغ میخورد. گاهی ممکن است به زنهای نامحرم نگاه شهوتآمیز داشته باشد. در این صورت این شخص از روزهاش، جز گرسنگی و تشنگی، چیز دیگری عایدش نمیشود، چرا که با این کارها، روزهاش را باطل نموده است. در روایتی امام صادقع به محمد بن مسلم که یکی از اصحاب آن بزرگوار هست میفرماید: یا محمد اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و لحمک و دمک و جلدک و شعرک و بشرک و لا یکون یوم صومک کیوم فطرک (جامع احادیث شیعه، ج ۹ ص ۲۴۳، به نقل از آثار الصادقین، مرحوم احسانبخش، ج ۱۱ ص ۳۲۲، حدیث ۱۱٫)؛ ای محمد! چون روزه گرفتی، باید گوش و چشم و زبان و گوشت و خون و پوست و موی بدنت روزه دار باشد. نباید روزه روزهداری تو همانند روزهای دیگر باشد. روایتهای دیگری به همین مضمون، سفارش به حفظ اعظا و جوارح در هنگام روزه داری، از کارهای حرام و ممنوع مینماید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.