آیا شیطان اسم خاص ابلیس است؟ چگونه شیطان را تسخیر کنیم؟

شیطان
0 647

آیا شیطان اسم خاص ابلیس است؟ چگونه شیطان را تسخیر کنیم؟

واژه شیطان اسم خاص برای ابلیس نیست، بلکه مفهومی عام دارد که شامل هر موجود متمرد و طغیانگر و خراب کار میشود، خواه از جن باشد یا از انسانها.

پس ممکن است انسانی شیطان باشد، اما اسم خاص شیطانی که از جنس آتش آفریده شده، ابلیس است. ابلیس از آتش آفریده شده و از جنس جن است.

ابلیسی گفت: خلقتنی من نار و خلقته من طین(۱)؛ خدایا! تو مرا از آتش آفریدی و انسان را از گل.

در آیه دیگر فرمود: خلق الانسان من صلصال کالفجار و خلق الجان من مارج من نار(۲)

خدا انسان را از گل خشک آفرید و جنیان را از شعله ای از آتش خلق کرد.

بنابراین ابلیس که به او شیطان گفته میشود، از جن است و جن از آتش آفریده شده است.

آنان اجسام لطیفی دارند که در برخی از جاها به صورت های مختلفی دیده میشوند، ولی تشخیص آنها برای انسان مشکل است.

علامه طباطبایی (ره) مینویسد: جن طایفه ای از موجودات انند که حواسما پنهانند و مانند شعور و اراده دارند.

کارهای عجیب و غریب و حرکات سریع از قبیل کارهایی که در داستان سلیمان انجام دادند، به ایشان نسبت داده شده و مانندما زندگی و تکلیف و مرگ و حشر و نشر دارند.(۳)

جن و شیطان موجودات قوی و توانمندی می باشند.

آنان میتوانند بدنشان را آن چنان کوچک کنند که از سوراخی رد شوند یا خودشان را آن چنان بزرگ کنند که مکان وسیعی را اشغال کنند و مانند انسان دارای نفس مجرد هستند.(۴)

تسخیر جن و شیطان

در مورد تسخیر و تسلط بر جن باید گفت: عده ای توانسته اند جن و حتی شیطان را مسخر کنند و به استخدام خویش درآورند.

مرتاضان و ساحرانی بوده اند که با ریاضتهای مخصوص قادر بر تسلط بر شیطان شده اند.

از قرآن راجع به تسخیر جن و شیطان، تنها درباره حضرت سلیمان آمده است که از نعمت هایی که خدا به آن حضرت عطا کرد، علاوه بر بسیاری از بنی آدم، جن نیز در اختیار ایشان بود:

و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون؛(۵)

سپاهان سلیمان از آن و آدم و پرنده گرد آورده شده و آنان دسته دسته شده بودند.

و من الجن من یعمل بین یدیه باذنه(۶)؛

برخی از جنها پیش روی او به اجازه پروردگارش کار میکردند.

از آیات و روایات استفاده میشود که جنیان مانند انسانها کافر و مسلمان و شیعه و سنی دارند.

سوره ای در قرآن به نام جن است و از زبان خود آنان نقل کرده است:

و أنا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحرّوا رشداً و اما القاسطون فکانوا لجهنم خطباً؛

برخی از ما مسلمان و برخی منحرف هستند پس آنان که مسلمان اند، رستگار شدند و اما ظالمان و منحرفان هیزم جهنم اند.

بنابراین آنان مانند انسانها دارای عقاید مختلف بوده و پیامبرانی که برای هدایت انسان ها آمده اند، پیامبر جنیها هم بودند یا لااقل بعضی از آنان پیامبر جنیها بودند،

مانند پیامبر اسلام که هم پیامبر انسانها بود و هم پیامبر جنیها.

در سوره احقاف آیه ۲۹ تا ۳۱ میفرماید:

هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند، وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند:

خاموش باشید و بشنوید و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خویش بازگشتند و آنها را بیم دارند.

 

________________

پی نوشتها:

۱ – اعراف (۷) آیه ۱۲٫

۲ – الرحمن (۵۵) آیه ۱۴٫

۳ – علیرضا تهرانی، جن و شیطان، ص ۲۱، با تلخیص.

۴ – همان، ص ۲۲٫

۵ – نمل (۲۷) آیه ۱۷٫

۶ – سبأ (۳۴) آیه ۱۲

دلایل آفرینش و مهلت یافتن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.