فلسفه اذن ولی در ازدواج دختر باکره چیست؟

0 11

شرط رضایت ولی در نکاح دختر باکره فلسفه خاص خود را دارد که نه تنها با اصل «حق آزادی زن در انتخاب همسر» منافات ندارد بلکه به مصلحت دختر نیز میباشد.

در اسلام ازدواج اجباری، به انواع گوناگون آن ممنوع است و هر یک از دختر و پسر در چارچوب ضوابط و معیارها در انتخاب همسر آزادی کامل دارند. در این میان نسبت به دختر باکره، در کنار آزادی او در انتخاب همسر اذن پدر نیز شرط شده است. این شرط هرگز به معنای حق پدر بر اجبار دختر در ازدواج و یا عدم ازدواج نیست; بلکه به معنای ضمیمه نمودن شرطی به «انتخاب آزادانه دختر» است، تا او بهتر بتواند با بهرهگیری از یک عمر تجربه یک پدر دلسوز از این حق خود استفاده کند و مصلحت خود را تأمین کند. تفاوت موقعیت دختر و پسر، پس از اولین ازدواج، حساسیت این مسأله را نسبت به دختر را نشان میدهد. لذا خیرخواهی پدر نسبت به دختر و بهرهمند شدن دختر از تجربه پدر در خصوص واقعیات زندگی، باعث میشود تا زندگی سعادتمندی داشته و از بیتجربگی و خطراتی که در کمین اوست تا حد زیادی مصون بماند.و البته این در صورتی است که استفاده پدر از این حق در چارچوب مصلحت دختر باشد. در غیر این صورت این حق و اختیار از او سلب شده و دختر میتواند بیاذن پدر ازدواج کند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.