دیدگاه فقهای اسلام درباره ازدواج با زن کافر غیر مشرک چیست؟

0 13

فقهای اسلامی درباره ازدواج با زن کافر غیر مشرک اختلافنظر دارند و منظور از زن کافر غیر مشرک زن کتابی است زیرا او کافر غیر مشرک است. ابنرشد میگوید: (علما) اتفاق دارند بر این که میشود با زن آزاد کتابی ازدواج کرد.(ابن رشد: بدایه المجتهدی۲/۴۳ ). این، نظر اهل سنت است. اما نظر شیعه: مشهور بین شیعه آن است که به طور دائم نمیشود با زن کتابی ازدواج کرد. شیخ طوسی میگوید: به نظر علمای ما خوردن ذبیحه اهل کتاب مانند یهود و نصاری و همین طور ازدواج با زنان آزاد آنها جایز نیست بلکه آنها با پرداخت جزیه، بر دینشان باقی گذاشته شوند و مسأله بین اصحاب ما اختلافی است. فقها (اهل سنت) همگی قائلند: خوردن ذبیحه آنها و ازدواج با زنان آزاد آنها جایز است. در خلاف میگوید: عدّهای زیادی از علمای ما قائلند که ازدواج با مخالفان اسلام چه یهود و چه نصارا (و چه دیگران) (این عبارت در متن کتاب نیامدهو بامراجعه به منبع اصلی (الخلاف) آن را افزودهایم .) جایز نیست و گروهی از اهل حدیث از اصحاب ما قائلند: ازدواج با آنها جایز است. فقها (اهل سنت) همگی ازدواج با زنان کتابی را جایز میدانند و این جواز از عمر، عثمان، طلحه، و حذیفه و جابر روایت شدهاست و روایت شده که عمار با یک زن نصرانی ازدواج کرد و حذیفه یک زن یهودی را به زنی گرفت. از ابن عمر کراهت آن، روایت شده و شافعی هم همین را پذیزفتهاست (طوسی: الخلاف ۲/۲۸۲، مسأله ۸۴ از کتاب نکاح، به فقهای شیعه اقوال دیگری هم نسبت داده است.
ابن قدامه میگوید: بین علما ـ بحمدالله ـ در جواز ازدواج با زنان آزاد اهل کتاب اختلافی نیست و این جواز ا ز عمر، عثمان، طلحه، حذیفه، سلمان، جابر و دیگران نقل شدهاست. (ابن قدامه: المغنی۵/۵۲٫) بر همین اساس، فقهای اهل سنت، قائل به جواز شدهاند و اما شیعه عدهای قائل منع و عدهای قائل به جواز هستند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.