فرد و اجتماع را تعریف کنید؟

0 26

تعریف فرد ـ گاهی فرد در مقابل کلّی قرار داده می‎شود، در این حال معنای فرد عبارت است از یک موجود مشخص که دارای موجودیت و تعیّن مخصوص به خود می‎باشد.

این تعیّن شخصی مانع از آن است که دو فرد از همه جهات و خصوصیات عین یکدیگر بوده باشند، اگرچه تشابه کامل میان آن دو وجود داشته باشد. مفهوم آن کلّی که فرد به این معنا در مقابلش قرار گرفته است، عبارت است از مفهوم وسیعی که شامل همه افراد آن بوده باشد، مانند کلّی انسان که به همه افراد انسانی قابل تطبیق است.

و هر یک از افراد انسانی مانند حمید، علی، حسن… که موجود مشخص و تعین یافته عینی است، فردی از کلی انسان می‎باشد.

چهار اصطلاح دیگر برای این فرد به کار می‎رود: جزئی، شخصی، مصداق، مورد.
گاهی دیگر فرد در مقابل اجتماع منظور می‎گردد. در این صورت مقصود از فرد یک انسان است دارای تمایلات و نیروها و فعّالیت‎ها و استعدادهای مخصوص به خود.
تعریف اجتماع ـ معنای اجتماع ترکب و تشکل دو انسان و بیشتر است که مجبور می‎شوند برای همزیستی دست از نامحدود بودن تمایلات و نیروها و فعالیت‎ها و استعدادهای شخصی خود بردارند.

درباره ملاک و یا عامل اصلی اجتماع اختلاف‎نظر زیادی میان محققان به وجود آمده است: آیا ملاک اجتماع زندگی در یک محل است که به نام وطن نامیده می‎شود؟ آیا ملاک و عامل اصلی هم‎نژاد بودن است؟ یا هم آیین و هم ایده‎ئولوژی بودن ملاک یک اجتماع است؟ همزبانی و اشتراک در سود و زیان و غیرذلک را هم به عنوان ملاک اصلی تشکل اجتماع دانسته‎اند.

به نظر می‎رسد که برای تعیین ملاک اصلی اجتماع، بایستی انواع گوناگون تشکل انسان‎ها را درنظر گرفت و ملاک هریک را جداگانه منظور نمود.

بدان‎جهت که در تعریف و روشن‎ساختن دو مفهوم فرد و اجتماع، مباحث مشروحی از ناحیه دانشمندان صورت گرفته است، ما به همین مقدار که متذکر شدیم، قناعت می‎نمائیم.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.