دخترانی که بدحجاب می باشند مورد توجه بیشتر هستند، درحالی که به افرادمحجبه بی توجهی می شود× پس چگونه باید رفتار کرد؟

0 2

دانشجوی گرامی برای شما باید روشن باشد که هر شخصی براسا نظام ارزشی واعتقادیی که بدان اعتقاد دارد و پایبند است ، عمل می کند، بنابراین ازدیدگاه فردی باید انتظار داشت که هر شخصی طبق نظام ارزشی خود لباس بپوشد، آرایش کند و رفتار نماید و این را شنیده اید که می گویند رفتار و ظاهرهر فرد بیانگر طرز فکر و اندیشه او است و این سخن یک واقعیت است چرا که به هر حال وی این رفتار و ظاهر را خوب تشخیص داده است و از دیدگاه اجتماعی نیز این جامعه است که براساس نظام ارزشی جمعی و گروهی خودبرای برخی جلوه های رفتاری ارزش قایل است و برخی دیگر را مردودمی شمارد .

حال اگر بین نظام ارزشی شما به عنوان یک فرد با نظام ارزشی جمعی و گروهی جامعه نوعی ناسازگاری وجود دارد باید با تکیه بر استحکام اعتقادات و نظام ارزشی مورد قبولتان از عملکرد خود دفاع کنید و در عمل به آن چه خوب می دانید سخت و شدید پایبند باشید .

چرا که معیار و قانون درلباس پوشیدن ، آرایش نمودن و رفتار کردن و …اعتقاد و نظام ارزشی است نه در یک جماعت شدن حتی آن که در یک جماعت می شود از این روست که می پندارد همرنگی با جامعه ارزش است در حالی که هرگز چنین نیست ،بنابراین با تکیه بر معیارهای پذیرفته شده از طرف شما که همان آین حنیف اسلام است رفتار کنید و جامعه پذیری هرگز ارزش نبوده و نیست مگر برافرادی که دو چشم بیشتر نداشتن و الا شخص برخوردار از عقل و تدبیر به صرف مشاهده ، تقلید و تکرار نمی کند حتی برخی حیوانات به چنین شیوه ای رفتارشان را تغییر نمی دهند تا چه رسد به موجودی به نام انسان که تنهاسرمایه آن و مرز جدایی او از دیگر موجودات ، عقل است . اگر عقل و تدبیر دررفتارها، عملکرد فردی و اجتماعی ما شکل لباس ، آرایش و ظاهر و …اثر نداشته باشد و تاثیر نگذارد پس در کجا به کار می آید و کجا به درد می خورد؟ برای عقل چه کارآیی سراغ دارید؟ بنابراین باید به شکل و گونه ای رفتار و عمل کنیم که نظام ارزشی برآمده از عقل و تدبیر آن را می پسندد .

در پایان به این نکته مهم توجه داشته باشید که وقار و متانت دختران خواسته اصلی و گوهرگمشده جوانان شایسته است که در موقع انتخاب برای ازدواج حتما معیاراصلی خواهد بود و برای زندگی دایمی خود حتما به دنبال چنین دخترانی می آید و شما با اطمینان خاطر به پایبندی خودتان نسبت به حفظ حجاب ومتانت ادامه دهید .ان شاالله که با بهترین ها زندگی مشترک را آغاز می کنید .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.