منظور از عبارت ( قلوبهم دویه و صفاحهم نقیه ) در نهج البلاغه که در اوصاف منافقان است چیست ؟

0 37

خطبه ۱۹۴ نهج البلاغه درتوصیف منافقین است . منافقین به گونه ای هستند که توصیف و اوصاف آنان دواو دارو جلوه می کند و گفتارشان شفا و سلامتی و نوشدارو می نمایاند اما عمل وکردار آنان که تجلی واقعیت وجودی و حقیقت درونی آنان است و شخصیت راستین شان را هویدا می کند درد بی درمان است در این قسمت حضرت در شام بیان تفاوت و دوگانگی گفتار و رفتار منافقین است . صفاح نیز جمعه صفحه ( =چهره ، روی ، صورت ) است و مراد از آن روی ها و صورت هاست روی و صورت از جمله ظاهر است اما ظاهر غیر روی و صورت را هم شامل می شوند و دیگراعضای بدن و پوست و بشره و حتی لباس و ظاهر رفتار و گفتار را هم دربرمی گیرد .بنابراین از نظر معنای لغوی و شمول معنایی و مصداقی ظاهر اعم ازصفحه و صفاح است . یتقارضون الثنا یعنی هر کدام از آنها به دیگری مدح و ثناقرض می دهد، این یکی از آن یکی تعریف می کند تا او را مدیون خود ساخته واو هم به موقع از این تعریف کند .;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.